Søk

Robust Mobilt Helsenett

Prosjektet skal etablere en robust kommunikasjonsplattform for mobile dataløsninger i ambulansekjøretøy. Kommunikasjonskanal er de kommersielle mobilnettene.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19. desember 2018

Bakgrunn og behov

I tråd med den økende omfanget av mobile tjenester, så skapes det et behov for et sikrere og mer robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi det dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile enheter, med tilhørende tjenester, opp mot helsenettet. Dette prosjektet etablerer en tjeneste for å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil datakommunikasjon i de prehospitale tjenestene.

Dagens situasjon er at mobil datakommunikasjon i all hovedsak går via Telenor sitt mobilnett og deres løsning for «Mobile Data Access».

Illustrasjon av modell for Robust mobilt Helsenett

Løsningen er til enhver tid ikke mer robust enn det Telenor sin mobile dekning og infrastruktur gir. I dag dekkes behovet for eksempel i en ambulanse ved at 2-3 ulike enheter i bilen er utstyrt med hvert sitt SIM-kort, uten muligheter for å dele på mobil tilkobling. I den fremtidige løsningen ser man for seg en løsning hvor enhetene i bilen kobler seg opp mot en sentral kommunikasjonsenhet som gir robust og sikker datakommunikasjon mot helsenettet via de kommersielle mobilnettene.

Forventede gevinster

På et overordnet nivå vil gevinstene ved en gjennomføring av prosjektet være knyttet opp mot:

 • En felles nasjonal tjeneste levert av nasjonal tjenesteleverandør med robust og sikker mobil tilknytning til helsenettet via en felles 'grunnmur'.
 • En skalerbar løsning som kan videreutvikles felles på et nasjonalt plan etter hvert som ny mobilteknologi og infrastruktur blir tilgjengelig i markedet
 • Felles regionale krav til løsningen.
 • Økt standardisering av mobil infrastruktur mellom helseregionene.
 • Felles drifts- og forvaltningsmodell på tvers av regionene.
 • Felles front mot leverandører og andre aktører for å fremme behov og dialog rundt videreutvikling av mobil kommunikasjon i de prehospitale tjenestene.
 • Bedre forståelse av de utfordringene som er knyttet til robuste mobile tjenester på et nasjonalt nivå
 • «Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for anskaffelse og drift av løsning.
 • Mulighet for statistikker og erfaringsutveksling både på regionalt og nasjonalt nivå.

Det er planlagt at løsningen vil være tilgjengelig for bestilling fra regionene senest 2.kvartal 2020.

Berørte aktører

 • De regionale helseforetakene
 • Den prehospitale delen av spesialisthelsetjenesten
 • Helseforetakenes IKT-selskaper
 • Norsk Helsenett SF
 • Nasjonal IKT HF
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Direktoratet for E-helse
 • Helsedirektoratet

Organisering av prosjektet

Gjennomføringsfasen av prosjektet gjennomføres med en sentral prosjektorganisasjon og et mottaksprosjekt i den enkelte region. Den sentrale prosjektorganisasjonen etableres gjennom Nasjonal IKT, og de regionale mottaksprosjektene har deltakere fra den enkelte region/foretak. Det enkelte regionale mottaksorganisasjonen vil ha en koordinator som har en todelt rolle. I tillegg til å lede den regionale mottaksorganisasjonen, deltar han også i den sentrale prosjektorganisasjonen.

Illustrasjon av organiseringen av det nasjonale prosjektet Robust Mobilt Helsenett

Mer om organisering og andre aspekter ved prosjektet (nasjonalikt.no)

Kontakt
Nasjonal IKT HF
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19. desember 2018
Kontakt
Nasjonal IKT HF