Søk

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpene for psykisk helse og rus skal forbedre pasientens helsetjeneste for en stor gruppe pasienter, brukere og pårørende.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
05. desember 2018

​Spesielt skal pakkeforløpene ha fokus på:

 • økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
 • helhetlige og sammenhengende tjenester
 • likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet de bor
 • reduksjon av unødvendig ventetid
 • tiltak for å ivareta somatisk helse og gode levevaner

Bakgrunn og behov

Norge har et godt utbygd tjenestetilbud til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer. Det er likevel forbedringspunkter både i oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og i koordinering av tjenester.

I dag er det ikke likeverdige tilbud innenfor brukermedvirkning, utredning, behandling og oppfølging. Mange opplever også mangelfull innflytelse i behandlingen. Det er behov for mer sammenhengende og koordinerte tjenester. Det er betydelig lavere levealder hos mennesker med psykiske lidelser og/eller rusmiddelproblemer.

Det er bred enighet om behovet for bedre samhandling internt i spesialisthelsetjenesten, mellom ulike aktører i spesialisthelsetjenesten, mellom spesialisthelsetjenesten og de kommunale helse- og omsorgstjenestene og mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten.

 • Overgangen fra barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
 • Overføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunen ved utskrivelse (hvordan kan spesialisthelsetjenesten ta større ansvar for samarbeid underveis i et forløp)
 • Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har lavere levealder enn befolkningen ellers. Pakkeforløp kan være med å sikre bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
 • Det overordnede målet med pakkeforløp for psykisk helse og rus er bedre forutsigbarhet og trygghet for pasienter og pårørende gjennom hele forløpet, samt å unngå ikke-faglig begrunnet ventetid for utredning og behandling.

Det er ikke slik at pakkeforløpene kan løse alle de utfordringene vi står overfor, men de skal gi noen verktøy og føringer slik at vi stadig kan bli bedre til beste for pasienten.

Forventede gevinster

økt brukermedvirkning og brukertilfredshet

 • helhetlige og sammenhengende tjenester
 • likeverdige tilbud uavhengig av hvor i landet de bor
 • reduksjon av unødvendig ventetid
 • tiltak for å ivareta somatisk helse og gode levevaner

Det blir etablert målepunkter ved hjelp av koder. Kodene gir grunnlag for indikatorer. Indikatorer som vi kan velge mellom for alle de kvantitative gevinstene for brukermedvirkning og brukertilfredshet er:

 1. Forløpstid for utredning – andel som har anbefalt forløpstid
 2. Avviste/ikke rett til helsehjelp - andel som blir henvist til pakkeforløp, men som blir vurdert til å ikke ha rett til helsehjelp
 3. Evalueringspunkter – Andel som har gjennomført minst ett evalueringspunkt, eller andel som har anbefalt forløpstid mellom evalueringspunktene
 4. Behandlingsplan er utarbeidet i samråd med pasienter og pårørende – andel som har fått behandlingsplan i samråd med pasienter og pårørende
 5. Forløpstid fra avrusning avsluttet til behandling påbegynt- andel som har anbefalt forløpstid
 6. Informasjon om ulike behandlingstilbud – andel som har fått informasjon om ulike behandlingstilbud

Det vil være tilsvarende indikatorer for de andre gevinstområdene.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Det er laget en omfattende produksjonsplan for 2019. Mye av oppmerksomheten blir knyttet til implementering av allerede utviklede pakkeforløp både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene/hos fastlegene.

Når det gjelder nye pakkeforløp, er listen slik:

Oppstart/utvikling i 2019

 • Gravide og rus  (ferdigstilles)
 • Familie og rus (forlengelse av gravide og rus) (oppstart)
 • Samhandlingsforløp, psykisk helse/rus-barnevern (samarbeid med Bufdir)
 • Overdose  (forventet oppstart i 2019 - avsjekkes mot arbeid med overdosestrategi)

Trenger ytterligere avklaring i 2019

 • Spiseforstyrrelser unge voksne opp til 23 år (utvidelse av pakkeforløp for spiseforstyrrelser barn og unge) Avklares i 2019
 • Samhandlingsforløp ved ROP-lidelser. Avventer resultater fra Helsetilsynets landsomfattende tilsyn
 • Tvang psykisk helsevern. Det foreslås at det utarbeides "tiltakspakker" tilsvarende det som er utviklet for somatisk helse og levevaner i pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Tvang rus. Det bør vurderes å utarbeide "tiltakspakker" tilsvarende anbefaling for tvang, psykisk helsevern.
 • Autismespekterforstyrrelser. Vurderes når man ser hvordan målgruppen ivaretas i de generelle forløpene. Vurdere egen tekst om målgruppen som supplement til de generelle forløpene. Omgjøres trolig uansett fra pakkeforløp til utviklingsarbeid i regi av pakkeforløpsprosjektet.

Berørte aktører

 • Arbeidsgruppenes medlemmer (de eksterne deltakerne i arbeidsgruppene som utarbeider pakkeforløpene)
 • Referansegruppen (prosjektets referansegrupper)
 • Rådslag (prosjektets deltakere på rådslag)
 • Pasienter og pårørende
 • Befolkningen generelt
 • Bruker og pårørendeorganisasjoner
 • Alle fastleger
 • Alle kommuner (Helse- og omsorgstjenester/psykisk helse- og rusarbeid)
 • Fylkesmannen
 • RHf-ene og HF (Fagdirektører og klinikkledere/fag- og kvalitetssjefer samt mellomledere på avdelingsnivå, samt private med avtale)
 • Profesjonsorganisasjoner (Psykologforeningen, Sykepleierforbundet, Legeforeningen, FO osv,
 • Kunnskaps og kompetansemiljøer innenfor rus og psykisk helse (egen liste)
 • Org. som jobber mer politisk (som Forandringsfabrikken, Rådet for psykisk helse)
 • Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
 • NAV
 • Andre direktorat, som Bufdir og Direktoratet for e-helse
 • Kommunesektorens organisasjon (KS) og Oslo kommune
 • Barnevernet
 • Frivillige organisasjoner (for eksempel Kirkens bymisjon, Blåkors)
 • (Selvhjelp Norge)

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert med prosjektledelse og delprosjekter for henholdsvis faglig innhold, koder/indikatorer/evaluering og implementering. Utstrakt bruk av arbeidsgrupper med eksterne representanter for tjenesten og brukerne for å sikre best mulig faglig innhold i pakkeforløpene.

Kontakt
Helsedirektoratet - Pakkeforløp psykisk helse og rus, Arve Paulsen
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
05. desember 2018
Kontakt
Helsedirektoratet - Pakkeforløp psykisk helse og rus, Arve Paulsen