Søk

Pakkeforløp psykisk helse og rus

Pakkeforløpa for psykisk helse og rus skal forbetre helsetenesta for ei stor gruppe pasientar, brukarar og pårørande.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
05. desember 2018

Spesielt skal pakkeforløpa ha fokus på:

- auka brukarmedverknad og brukartilfredsheit
- heilskaplege og samanhengande tenester
- likeverdige tilbod uavhengig av kvar i landet dei bur
- reduksjon av unødvendig ventetid
- tiltak for å ta vare på somatisk helse og gode levevaner

Bakgrunn og behov

Noreg har eit godt utbygd tenestetilbod til menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem. Det er likevel betringspunkt både i oppgåvefordeling mellom forvaltningsnivå og i koordinering av tenester.

I dag er det ikkje likeverdige tilbod innanfor brukarmedverknad, utgreiing, behandling og oppfølging. Mange opplever òg mangelfull innverknad i behandlinga. Det er behov for meir samanhengande og koordinerte tenester. Det er betydeleg lågare levealder hos menneske med psykiske lidingar og/eller rusmiddelproblem.

Det er brei semje om behovet for betre samhandling internt i spesialisthelsetenesta, mellom ulike aktørar i spesialisthelsetenesta, mellom spesialisthelsetenesta og dei kommunale helse- og omsorgstenestene og mellom fastlegane og spesialisthelsetenesta.

Overgangen frå barne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien
Overføring frå spesialisthelsetenesta til kommunen ved utskrivelse (korleis kan spesialisthelsetenesta ta større ansvar for samarbeid undervegs i eit forløp)
Menneske med psykiske lidingar og/eller rusproblem har lågare levealder enn befolkninga elles. Pakkeforløp kan vere med å sikre betre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner
Det overordna målet med pakkeforløp for psykisk helse og rus er betre forutsigbarhet og tryggleik for pasientar og pårørande gjennom heile forløpet, og dessutan å unngå ikke-faglig grunngitt ventetid for utgreiing og behandling.
Det er ikkje slik at pakkeforløpa kan løyse alle dei utfordringane vi står overfor, men dei skal gi nokre verktøy og føringar slik at vi stadig kan bli betre til beste for pasienten.

Forventa gevinstar

- auka brukarmedverknad og brukartilfredsheit
- heilskaplege og samanhengande tenester
- likeverdige tilbod uavhengig av kvar i landet dei bur
- reduksjon av unødvendig ventetid
- tiltak for å ta vare på somatisk helse og gode levevaner

Det blir etablert målepunkter ved hjelp av kodar. Kodane gir grunnlag for indikatorar. Indikatorar som vi kan velje mellom for alle dei kvantitative gevinstane for brukarmedverknad og brukartilfredsheit er:

- Forløptid for utgreiing – del som har anbefalt forløptid
- Avviste/ikkje rett til helsehjelp - del som blir vist til pakkeforløp, men som blir vurdert til å ikkje ha rett til helsehjelp
- Evalueringspunkter – Del som har gjennomførd minst eitt evalueringspunkt, eller del som har anbefalt forløptid mellom evalueringspunkta
- Behandlingsplan er utarbeidd i samråd med pasientar og pårørande – del som har fått behandlingsplan i samråd med pasientar og pårørande
- Forløptid frå avrusning avslutta til behandling påbegynt- del som har anbefalt forløptid
- Informasjon om ulike behandlingstilbod – del som har fått informasjon om ulike behandlingstilbod

Det vil vere tilsvarande indikatorar for dei andre gevinstområda.

Tidsplan, leveransar og milepælar

Det er laga ein omfattande produksjonsplan for 2019. Mykje av merksemda blir knytt til implementering av allereie utvikla pakkeforløp både i spesialisthelsetenesta og i kommunane/hos fastlegane.

Når det gjeld nye pakkeforløp, er lista slik:

Oppstart/utvikling i 2019:
Gravide og rus (blir ferdigstilt)
Familie og rus (forlenging av gravide og rus) (oppstart)
Samhandlingsforløp, psykisk helse/rus-barnevern (samarbeid med Bufdir)
Overdose (forventa oppstart i 2019 - avsjekkes mot arbeid med overdosestrategi)

Treng ytterlegare avklaring i 2019:
- Spiseforstyrrelser unge vaksne opp til 23 år (utviding av pakkeforløp for spiseforstyrrelser barn og unge). Blir avklart i 2019.
- Samhandlingsforløp ved ROP-lidelser. Ventar på resultat frå Helsetilsynets landsomfattande tilsyn.
- Tvang psykisk helsevern. Det blir foreslått at det blir utarbeida "tiltakspakkar" tilsvarande det som er utvikla for somatisk helse og levevaner i pakkeforløp for psykisk helse og rus.
- Tvang rus. Det bør vurderast å utarbeide "tiltakspakkar" tilsvarande tilråding for tvang, psykisk helsevern.
- Autismespekterforstyrringar. Blir vurdert når ein ser korleis målgruppa blir tatt vare på i dei generelle forløpa. Vurdere eigen tekst om målgruppa som supplement til dei generelle forløpa. Blir truleg omgjort uansett frå pakkeforløp til utviklingsarbeid i regi av pakkeforløpprosjektet.

Rørte aktørar

Arbeidsgruppenes medlemmer (dei eksterne deltakarane i arbeidsgrupper pakkeforløpa)
Referansegruppa (referansegrupper for prosjektet)
Rådsslag (deltakarane for prosjektet på rådsslag)
Pasientar og pårørande
Befolkning generelt
Bruker- og pårørandeorganisasjonar
Alle fastlegar
Alle kommunar (helse- og omsorgstenester/psykisk helse- og rusarbeid)
Fylkesmannen
RHf-ene og HF (Fagdirektørar og klinikkleiarar/fag- og kvalitetssjefar og dessutan mellomleiarar på avdelingsnivå, og dessutan private med avtale)
Profesjonsorganisasjonar (Psykologforeininga, Sjukepleiarforbundet, Legeforeningen, FO osb,
kunnskaps- og kompetansemiljø innanfor rus og psykisk helse (eiga liste)
Org. som jobbar meir politisk (som Forandringsfabrikken, Rådet for psykisk helse)
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)
NAV
Andre direktorat, som Bufdir og Direktoratet for e-helse
Kommunesektorens organisasjon (KS) og Oslo kommune
Barnevernet
Frivillige organisasjonar (til dømes Kyrkjas bymisjon, Blåkors)
(Selvhjelp Noreg)

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert med prosjektleiing og delprosjekt for høvesvis fagleg innhald, kodar/indikatorar/evaluering og implementering. Utstrekt bruk av arbeidsgrupper med eksterne representantar for tenesta og brukarane for å sikre best mogleg fagleg innhald i pakkeforløpa.
 

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
05. desember 2018