Søk

Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastruktur

Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, tester og bidrar til realisering av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
08. august 2019

Bakgrunn og behov

Arkitektur- og infrastrukturprosjektet skal

  • Spesifisere en referansearkitektur for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av data fra velferdsteknologiske løsninger, som passer sammen med øvrige nasjonale e-helse arkitekturer
  • Bidra til nasjonal standardisering og spesifisering av dataformater og grensesnitt knyttet til denne arkitekturen
  • Tilrettelegge for implementering av arkitekturen gjennom informasjon til, og som pådriver mot, helse- og omsorgssektoren og leverandører
  • Etablere et velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt som en nasjonal felleskomponent for å stimulere til innovasjon og spredning av velferdsteknologi.

Når velferdsteknologiske løsninger realiseres i henhold til referansearkitekturen vil dette bidra til effektiv implementering og god dataflyt mellom løsninger.

Forventede gevinster

  • Rask implementering som gir grunnlag for gevinster i tjenesten (økt kvalitet, økt kapasitet, unngåtte kostnader)
  • Lavere risiko for leverandører og i kommunale anskaffelser (arkitekturen sikrer et enhetlig, fremtidssikkert marked)
  • Tilrettelagt for datautveksling på tvers av helsesektoren – støtter opp om visjonen «en innbygger en journal» (nasjonal e-helse arkitektur)

Tidsplan, leveranser og milepæler

I 2015 ble den første versjonen av referansearkitekturen publisert.

I 2016 ble deler av referansearkitekturen testet ut og mer detaljerte spesifikasjoner ble publisert.

I 2017 ble en realiseringsstrategi for et nasjonalt knutepunkt tatt frem og referansearkitekturen detaljeres ytterligere. Utprøvingen av knutepunktet ble påbegynt i 2018. Oslo kommune har vært koblet på knutepunktet med en løsning for elektroniske medisindispensere siden mai 2018. Høsten 2018 ble det levert en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet som anbefalte videre utprøving.

I 2019 er kommunene Bodø og Ringerike også koblet på knutepunktet med løsninger for medisindispensere og digitalt tilsyn. Flere kommuner forventes å bli koblet på i løpet av året.

En rapport med anbefaling om nasjonal etablering av knutepunktet skal leveres til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars. 2020.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram har utarbeidet en faglig anbefaling vedrørende etablering av det nasjonale knutepunktet for velferdsteknologi. Programmet fortsetter utprøvingen av knutepunktet som tjeneste frem til 1. mars 2020 for å gjøre ytterligere avklaringer knyttet til forvaltning og finansering. Samtidig videreføres samarbeidet med kommunale EPJ leverandører om utarbeidelse av nasjonale grensesnittstandarder for velferdsteknologi.

Berørte aktører

  • Norske kommuner
  • Norske leverandører av velferdsteknologi og elektroniske pasientjournalsystemer (EPJ'er)

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert under nasjonalt program for velferdsteknologi. Prosjektet rapporterer direkte til programleder for dette programmet og er underlagt de styrende organer for programmet.

Kontakt oss
Marianne Bårtvedt van Os, seniorrådgiver
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
08. august 2019
Kontakt oss
Marianne Bårtvedt van Os, seniorrådgiver