Søk

Nasjonalt velferdsteknologiprogram - Arkitektur og infrastruktur

Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram og spesifiserer, tester og bidrar til realisering av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. desember 2019

Bakgrunn og behov

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et langvarig endringsprogram som skal hjelpe kommuner å utnytte velferdsteknologi for å bidra til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet som skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. Ca 340 kommuner er med, eller har vært med, i prosjekter som skal ta i bruk velferdsteknologiske løsninger. Kommuner som har deltatt i det nasjonale velferdsteknologiprogrammet fra 2013-2016 har utviklet kunnskap og verktøy som gjør det mulig for alle kommuner å sette i gang de nødvendige endringsprosessene.
Velferdsteknologi kan gi bedre tjenester for brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester.

Stortinget etablerte «Nasjonalt program for utvikling og implementering av velferdsteknologi 2014-2020» i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2013 (Prop. 149 (2012-2013))

Nasjonalt velferdsteknologiprogram retter seg i hoveds­­ak mot kommunale helse- og omsorgstjenester. Opprettelsen av programmet er en oppfølging av Meld. St. 29 (2012-2013) «Morgendagens omsorg», som forslo en nasjonal satsing på velferdsteknologi for å:

 • Etablere standarder for velferdsteknologi. 
 • Utvikle og prøve ut velferdsteknologiske løsninger i kommunene. 
 • Sikre utvikling av kunnskap og spredning av velferdsteknologiske løsninger
 • Bidra til ny forskningsbasert praksis for bruk av velferdsteknologi. 
 • Bidra til utvikling av gode modeller for innføring og bruk av velferdsteknologi. 
 • Gjennomføre kompetanseheving, bla. gjennom videreutvikling av KS sitt «Veikart for velferdsteknologi».

Overordnet formål er å hjelpe kommunene til å utnytte velferdsteknologi som bidrag til god helse og mestring i befolkningen og bærekraftig samfunnsutvikling.

 • Mål for programperioden (ut 2020)
  • Velferdsteknologi skal være integrert del av de kommunale helse- og omsorgstjenestene i 2020
   1. Alle kommuner har integrert rutiner for å kartlegge behov for velferdsteknologi i egen kommune
  • Løfte frem utviklingskommuner, støtte og stimulere disse i omstilling, faglig tjenesteutvikling og bevise at gevinster kan realiseres (gjort på den rette måten).
  • Etablert nasjonal teknisk arkitektur og infrastruktur som forenkler innføring av velferdsteknologi i kommunene.

Forventede gevinster

 • Økt kvalitet for brukere (innbyggere, pasienter, pårørende og ansatte)
 • Spart tid i helse- og omsorgstjenesten 
 • Unngåtte kostnader – i noen tilfeller reduserte kostnader

Programmet erfarer at det tar tid fra oppstart av innføringsprosjekt i kommunene til implementerte velferdsteknologiske løsninger, noe som gjør at det vil ta tid før konkrete gevinster knyttet til spart tid, økt kvalitet og reduserte kostnader blir synlige.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Programmet består av flere prosjekter med ulike leveranseplaner.

Berørte aktører

 • Helsedirektoratet er programeier, men Direktoratet for e-helse får egne oppdrag i sitt tildelingsbrev knyttet til programmet. KS er tatt inn som en strategisk partner med spesielt fokus på arbeid med innføring/spredning i kommunene.
 • Direktoratet for e-helse har tatt et særskilt ansvar for tilrettelegging av at de velferdsteknologiske systemene lettere og sikrere kan integreres gjennom standarder og teknisk arkitektur og slik redusere barrierene for at flere kommuner vil ta i bruk nye teknologier.
 • Det er inngått strategisk samarbeid med Nasjonalt senter for e-helseforskning om følgeforskning på utprøvinger i programmet.

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert under nasjonalt program for velferdsteknologi. Prosjektet rapporterer direkte til programleder for dette programmet og er underlagt de styrende organer for programmet.

Programmet har tre innsatsområder:

 1. Spredning og implementering av utprøvd trygghets- og mestringsteknologi (spredningsprosjektet)
 2. Utprøving og utvikling av mestrings- og trygghetsteknologi som består av tre ulike områder:
 • utprøving av medisinsk avstandsoppfølging for målgruppen kronisk syke
 • utprøving av velferdsteknologi for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 • utprøving av digitale verktøy for sosial kontakt blant eldre (og motvirke ensomhet)
 1. Arkitektur- og infrastrukturprosjektet skal tilrettelegge for effektiv teknisk implementering og bruk av velferdsteknologi.
Kontakt oss
Marianne Bårtvedt van Os, seniorrådgiver
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. desember 2019
Kontakt oss
Marianne Bårtvedt van Os, seniorrådgiver