Søk

Nasjonal laboratoriedatabase

Prosjektet greier ut ulike konsept for å gjere mikrobiologiske laboratoriedata meir tilgjengelege på eit nasjonalt nivå. I tillegg vurderer prosjektet juridiske og økonomiske konsekvensar av alternativa.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019

​Bakgrunn og behov

Folkehelseinstituttet (FHI) fekk oppdraget i tildelingsbrevet sitt for 2017. Instituttet ser ein nasjonal laboratoriedatabase som ein føresetnad for å realisere eit nasjonalt infeksjonsregister.

Eksisterande informasjonssystem og smittevernregister er i dag fragmenterte, og inneheld ikkje oversikt over alle typar infeksjonar.

Dei viktigaste målgruppene for laboratoriedatabasen er helsepersonell som treng

 • tilgang til individuelle mikrobiologiske prøvesvar frå heile landet for pasientar dei har i behandling, uavhengig av geografi og kva organisasjon dei høyrer til
 • tilgang til tidlegare prøvesvar for pasienten

Laboratoriedatabasen vil òg kunne brukast til sekundærformål, som overvaking, helseanalyse, forsking og beredskap. Ei total oversikt over utførte prøvar

 • bidrar til tidsriktig overvaking av infeksjonssjukdommar i befolkninga i Noreg, både lokalt og nasjonalt
 • gjer at vi kan overvake mikrobar som er resistente mot legemiddel, både infeksjonar og berarskap
 • gir eit grunnlag for forsking på utbreiinga og årsakene til smittsame sjukdommar, og dessutan forsking på tiltak
 • bidrar til internasjonal statistikk

Venta gevinstar

Nasjonalt tilgjengelege laboratoriedata vil

 • gi helsepersonell tilgang til mikrobiologiske prøvesvar frå heile landet for pasientar dei har i behandling
 • bidra til tidsriktig overvaking av infeksjonssjukdommar hos befolkninga i Noreg, inkludert utbreiinga av antibiotikaresistente mikrobar
 • bidra med data til kvalitetssikring og evaluering av helsetenesta og dessutan forsking på infeksjonssjukdommar
 • sikre automatisk overføring av data til dagens smittevernregister (mellom anna MSIS) og til eit framtidig infeksjonsregister
 • sikre raskare og betre informasjon til innbyggarane

Tidsplan, leveransar og milesteinar

Rapporten vart levert Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) 29. september 2017. FHI har bedt Direktoratet for e-helse om å overta som tiltakseigar for vidare førebuing og utføring av prosjektet.

Aktørar som basen er aktuell for

Ein nasjonal laboratoriedatabase vil vere aktuell for alle aktørar i helsesektoren som rekvirerer, får, utarbeider eller treng mikrobiologiske svarrapportar. Vidare vil smittevernregistera bli omfatta, spesielt MSIS og NOIS. Datagrunnlaget frå ein nasjonal laboratoriedatabase vil vere avgjerande for å etablere eit nasjonalt infeksjonsregister.

Organisering av prosjektet

FHI har bedt Direktoratet for e-helse om å overta som tiltakseigar for vidare førebuing og utføring av prosjektet.

Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
02. desember 2019