Søk

Nasjonal e-helsemonitor

Det skal etableres et sett med indikatorer som følger og reflekterer digitaliseringen av helsetjenesten i Norge.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
24. oktober 2019

​I 2016 ga Helse- og omsorgsdepartementet Direktoratet for e-helse i oppdrag å utrede og anbefale et nasjonalt indikatorsystem for e- helse for å sikre et godt kunnskapsgrunnlag om bruk og effekter av IKT i helse- og omsorgssektoren. I arbeidet skulle det legges vekt på å kunne gjøre internasjonale sammenlikninger. 

Berørte aktører

Det har vært en økning i offentlige bevilgninger til IKT i helse- og omsorgssektoren de siste to tiårene. Det forventes betydelige investeringer i nasjonale satsinger,  særlig i forbindelse med oppfølgingen av Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg og realisering av målsettingene for Meld. St. 9 (2012-2013) Én innbygger – én journal.

Forventningen om å kunne følge med på status og utvikling på nasjonalt prioriterte områder og dokumentere effekt og nytte av ulike tiltak over tid, øker som følge av dette.

Oppdragsbeskrivelsen indikerer en retning for monitoren:

  • Nasjonalt indikatorsystem: Fokuset skal være nasjonalt og utadrettet
  • E-helse: Fokuset skal spesifikt være rundt e-helseområder, og må defineres og avgrenses til det
  • Kunnskapsgrunnlag: Innhold kan anvendes i forskning og bidra til ny informasjon
  • Bruk: Tidsserier som viser oversikt over innsatsfaktorer og anvendelse innen e-helse området
  • Effekter: Bidra til å validere at e-helseinnsats gir bedre kvalitet i helsetjenester, bedre helse etc
  • Internasjonale sammenlikninger: Der mulig, benytte indikatorer utviklet av WHO, OECD, EU.

Tidsplan, leveranser og milepæler

2017:

Etablert Nasjonal e-helsemonitor

Overført eksisterende e-helse indikatorer fra Helsedirektoratet til Direktoratet for e-helse

2018:

Sanert utgåtte og oppdatert eksisterende indikatorer

Ny: IKT-nøkkeltall 2017 (ressurstall for RHF og sentrale virksomheter)

2019:

Sanert utgåtte og oppdatert eksisterende indikatorer

Ny: Innbyggerundersøkelsen 2019

Ny: Nordisk portalanalyse

Berørte aktører

Alle som blir bedt om å rapportere og som blir rapportert på:

  • Tjenesteansvarlige innen e-helse, blant annet NHN og Pasientreiser
  • RHF
  • Kommuner eller KS
Kontakt oss
Ole Bryøen, seniorrådgiver
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
24. oktober 2019
Kontakt oss
Ole Bryøen, seniorrådgiver