Søk

Kvalitet i e-resept

Prosjektet vart etablert etter at ein hadde fått fleire førespurnader om uaktuelle reseptar (reseptar som skulle vore tilbakekalla), i Reseptformidleren (RF).
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. august 2018

Døme på uaktuelle reseptar kan vere reseptar på legemiddel som legen har seponert (og eventuelt erstatta), men ikkje tilbakekalla frå Reseptformidleren, eller såkalla doble reseptar, det vil seie reseptar med same virkestoff.

Bakgrunn og behov

Formål med prosjektet er å redusere førekomsten av slike reseptar, slik at vi oppnår korrekt reseptinformasjon. Dette er grunnlaget for ein e-reseptløsning med høg kvalitet og auka pasientsikkerheit.

Analysar av Reseptformidleren har vist at rundt 15 % av pasientar har doble reseptar i Reseptformidleren. Det er medisinskfaglig korrekt at nokre pasientar skal ha to eller fleire reseptar med same ATC-kode (kan vere nødvendig for å komponere rett dosering). Basert på stikkprøvar i allmennlegesystemer utgjer dette 2,5 % av pasientane.

Basert på omfanget av doble reseptar og tilbakemeldingar frå sektoren er det grunn til å tru at det likevel òg er eit betydeleg omfang av andre uaktuelle reseptar i Reseptformidleren (reseptar knytt til behandlingar som er avslutta).

Forventa gevinstar

Gevinsten av prosjektet ligg først og fremst i auka pasientsikkerheit. Uaktuelle reseptar er ein stor risiko for pasientskade, sidan pasienten har tilgang til uaktuelle legemiddel. Det kan føre til at pasienten tar for mykje legemiddel, som igjen kan føre til legemiddelrelatert sjukdom.

Vidare ligg det ein gevinst for andre nasjonale e-helsesatsinger som er avhengige av god kvalitet på dataa i Reseptformidleren, som kjernejournal og legemiddellista til pasienten.

Tidsplan, leveransar og milepælar

Prosjektet har tiltak innan fire hovudområde:

1. Informasjon og opplæring:
Pasientscenario
E-læringskurs
Animerte filmar
Undervisningsfilmer – foredrag
Liste over anbefalt litteratur
2. Endringar i EPJ-system:
Forslag til betringar i EPJ-systemer (varsling av doble reseptar) er utarbeidd og bestilt. 

3. Juridiske rammar:
Levert innspel til Helse- og omsorgsdepartementet om ønskte endringar i ny forskrift, og vore pådrivar for å endre frå samtykkebasert til eit system med reservasjonsrett.

4. Kvalitetsmålingar:
Kvalitetsmåling gjennomført i mai og september -16 og april -17. Ny måling planlagt september -17

Prosjektet etablerer målingar av doble reseptar som ei permanent kvalitetsmåling.

Pasientscenario:

Flere pasientscenarier om Kvalitet i e-resept og opplæring for leger (PDF)

Rørte aktørar

EPJ-leverandører blir rørt gjennom nye og endra krav i rekvirentspesifikasjonen.

RHF, HF og utdanningsinstitusjonane blir rørte ved at dei må tilby relevant og tilstrekkeleg opplæring og tydelege rutinar til helsepersonell med rekvireringsrett, som gjer dei i stand til å bruke e-resept på ein forsvarleg måte.

Alt helsepersonell med forskrivningsrett blir rørt ved at dei må sikre rutinane sine rundt oppslag i Reseptformidleren og tilbakekalling av uaktuelle reseptar ved forskrivning.

Organisering

Prosjektet blir organisert av Direktoratet for e-helse.

Relatert innhald

Forprosjektrapport 
Kvalitet i e-resept 2017 (PDF)

Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. august 2018
Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord