Søk

Kvalitet i e-resept

Prosjektet ble etablert etter at man hadde fått flere henvendelser om uaktuelle resepter (resepter som skulle vært tilbakekalt), i Reseptformidleren (RF).
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. august 2018

Eksempler på uaktuelle resepter kan være resepter på legemidler som legen har seponert (og eventuelt erstattet), men ikke tilbakekalt fra Reseptformidleren, eller såkalte doble resepter, det vil si resepter med samme virkestoff.

Bakgrunn og behov

Formål med prosjektet er å redusere forekomsten av slike resepter, slik at vi oppnår korrekt reseptinformasjon. Dette er grunnlaget for en e-reseptløsning med høy kvalitet og økt pasientsikkerhet.

Analyser av Reseptformidleren har vist at rundt 15 % av pasienter har doble resepter i Reseptformidleren. Det er medisinskfaglig korrekt at noen pasienter skal ha to eller flere resepter med samme ATC-kode (kan være nødvendig for å komponere rett dosering). Basert på stikkprøver i allmennlegesystemer utgjør dette 2,5 % av pasientene.

Basert på omfanget av doble resepter og tilbakemeldinger fra sektoren er det grunn til å tro at det imidlertid også er et betydelig omfang av andre uaktuelle resepter i Reseptformidleren (resepter knyttet til behandlinger som er avsluttet).

Forventede gevinster

Gevinsten av prosjektet ligger først og fremst i økt pasientsikkerhet. Uaktuelle resepter er en stor risiko for pasientskade, siden pasienten har tilgang til uaktuelle legemidler. Det kan føre til at pasienten tar for mye legemidler, som igjen kan føre til legemiddelrelatert sykdom.

Videre ligger det en gevinst for andre nasjonale e-helsesatsinger som er avhengige av god kvalitet på dataene i Reseptformidleren, som kjernejournal og pasientens legemiddelliste.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet har tiltak innen 4 hovedområder:

1. Informasjon og opplæring:

  • Pasientscenarioer
  • E-læringskurs
  • Animerte filmer
  • Undervisningsfilmer – foredrag
  • Liste over anbefalt litteratur

2. Endringer i EPJ-system:

Forslag til forbedringer i EPJ-systemer (varsling av doble resepter) er utarbeidet og bestilt. 

3. Juridiske rammer:

Levert innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om ønskede endringer i ny forskrift, og vært pådriver for å endre fra samtykkebasert til et system med reservasjonsrett.

4. Kvalitetsmålinger:

  • Kvalitetsmåling gjennomført i mai og september -16 og april -17. Ny måling planlagt september -17
  • Prosjektet etablerer målinger av doble resepter som en permanent kvalitetsmåling

Pasientscenario:

Flere pasientscenarier om Kvalitet i e-resept og opplæring for leger (PDF)

Berørte aktører

EPJ-leverandører berøres gjennom nye og endrede krav i rekvirentspesifikasjonen.

RHF, HF og utdanningsinstitusjonene berøres ved at de må tilby relevant og tilstrekkelig opplæring og tydelige rutiner til helsepersonell med rekvireringsrett, som gjør dem i stand til å bruke e-resept på en forsvarlig måte.

Alt helsepersonell med forskrivningsrett berøres ved at de må sikre sine rutiner rundt oppslag i Reseptformidleren og tilbakekalling av uaktuelle resepter ved forskrivning.

Organisering

Prosjektet organiseres av Direktoratet for e-helse.

Relatert innhold

​Forprosjektrapport 
Kvalitet i e-resept 2017 (PDF)

Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
17. august 2018
Kontakt oss
Postmottak, Sentralbord