Søk

Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) trinn 2

Prosjektet skal videreutvikle KPR med nye data fra tjenestene omsorg og allmennlege, for å utvide registerets innhold og kvalitet. Det skal også utredes datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. desember 2018

Bakgrunn og behov

Prosjektet skal videreutvikle KPRs innhold og kvalitet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Forventede gevinster

Bedre og mer relevante data for primærhelsetjenesten. Dette danner grunnlag for å sammenligne aktivitet og vurdere produktivitet og samhandling, noe som gir kommuner, tjenesteytere og statlige myndigheter bedre mulighet til å planlegge og styre i tråd med normerende føringer og lovkrav. Bedre innsikt i informasjonsflyten mellom aktører i helsetjenesten gir lokale og sentrale myndigheter nyttig styringsinformasjon til å identifisere hvor det kan være aktuelt å iverksette tiltak.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet har ferdigstilt konseptutredning (november 18) og skal beskrive hvordan leveransene er tenkt anvendt i Helsedirektoratet eller i helsetjenestene, for å oppnå nyttevirkninger.

I 2019-2020 skal prosjektet realisere datafangst gjennom KPR-kopier av eksisterende meldinger i Helsenettet. I tillegg skal prosjektet levere en konseptutredning som identifiserer aktuelle kilder til datafangst fra helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Berørte aktører

Helsedirektoratet, EPJ-leverandører, helsetjenestene, KS, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for e-helse (Helsedataprogrammet, EPJ-løftet, program for kodeverk og terminologi, velferdsteknologisk knutepunkt, Én innbygger - én journal), kvalitetsregistre og andre nasjonale helseregistre.

Organisering av prosjektet

Prosjektet gjennomføres innen utgangen av 2020 og eies og ledes av Helsedirektoratet. Faglige arbeidsgrupper skal bidra til å identifisere relevante data samt vurdere kobling av nye data med eksisterende data i kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)/norsk pasient- og brukerregister (NPR).

Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
03. desember 2018
Kontakt
Helsedirektoratet - Kommunalt pasient- og brukerregister, Sven Olav Wold