Søk

Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Det skal innføres et generisk funksjonsvurderingsverktøy i rehabiliteringstjenestene i helseforetak og i private rehabiliteringsinstitusjoner.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
18. desember 2018

​Innsamling og analysering av data gjennom bruk av funksjonsvurderingsverktøyet skal bidra til å utvikle nye kvalitetsindikatorer for rehabiliteringstjenestene.  

Bakgrunn og behov

Prosjektet har som mål å legge til rette for mer kunnskap om hvilke resultater som oppnås for bruker/pasient, som følge av rehabiliteringsinnsatsen som ytes i den private og offentlige spesialisthelsetjenesten. Det legges i dag ned en god del arbeid knyttet til å dokumentere erfaringer og effekter av behandling i dagens rehabiliteringstjenester, men dette gjøres på lokalt initiativ og datagrunnlaget samles ikke for videre nasjonal bearbeiding og analyse. Et bedre nasjonalt statistikkgrunnlag er derfor nødvendig, slik at aktiviteten og kvaliteten på rehabiliteringstjenestene i spesialisthelsetjenesten kan følges opp og vurderes på en tilfredsstillende måte, gjennom å utvikle nye kvalitetsindikatorer. Et bedre nasjonalt statistikkgrunnlag vil også bidra til en bedre tilrettelegging for forskning innen området.  

Prosjektets Fase 1 ble gjennomført i 2017. Det ble da definert hvilke funksjonsvurderingsverktøy som egner seg for implementering og innføring i RHFene sin IKT-portefølje.

I Fase 2a er det valgt ut et pasientrapportert verktøy (PROMS-verktøy) - EQ-5D -  som skal innføres i RHFene sin IKT portefølje.

Prosjektet er nå i faseovergangen mellom Fase 2a og Fase 2b, som er implementeringsfasen (se tidsplan over). Implementeringsfasen starter opp i 2019.

Forventede gevinster

Kunnskap om kvalitet på intervensjoner og/eller pasientenes brukertilfredshet er forventet å gi følgende effekter:

 • Pasienten får oversikt over kvaliteten på tjenestene han/hun mottar. Dette setter pasienten i stand til å ta informerte valg mellom ulike behandlingssteder ved fritt behandlingsvalg.
 • Helse og omsorgstjenestene kan aktivt benytte informasjon om kvalitet i tjenesten til å sammenligne tjenester lokalt, regionalt og nasjonalt, samt iverksette kvalitetsforbedrende tiltak.
 • Økt kunnskap om kvaliteten i tjenesten understøtter nasjonale myndigheters "følge med"-ansvar og gir støtte for strategiske prioriteringer og beslutninger.

 Tidsplan, leveranser og milepæler

 • Pilotering av funksjonsvurderingsverktøyet – planlagt oppstart høsten 2019
 • Verktøyet ferdig implementert i RHFene – planlagt ferdig april 2020
 • Nye kvalitetsindikatorer utviklet – ferdig desember 2020

Berørte aktører

Prosjektet er i kontakt med en rekke aktører:

 • Direktoratet for E-helse
 • FHI
 • NPR
 • HEMIT
 • RHF/HF og private rehabiliteringsinstitusjoner
 • Helsedirektoratet
 • Referansegruppen – med deltagere fra RHFene, Spekter, Hovedorganisasjonen Virke, KS bedrift, NHO Sevice, FFO, KS, Legeforeningen, Ergoterapiforeningen, Sykepleierforbundet og Fysioterapiforbundet.

Organisering av prosjektet

Styringsgruppe, prosjektgruppe (intern) og referansegruppe.

Kontakt
Helsedirektoratet - Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, Tone Bråthen
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Helsedirektoratet
Sist oppdatert
18. desember 2018
Kontakt
Helsedirektoratet - Generisk funksjonsvurderingsverktøy for rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, Tone Bråthen