Søk

Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse)

Skattedirektoratet har fått i oppdrag å modernisere Folkeregisteret, og gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2019.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
03. januar 2018

Bakgrunn og behov

Skatteetaten startet i 2016 et prosjekt for å modernisere Folkeregisteret, jf. omtale i Prop. 1 S (2015 – 2016) for Finansdepartementet og Innst. 11 S (2015-2016). Skattedirektoratet gjennomfører sitt prosjekt i perioden 2016-2020.

Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å koordinere arbeidet med modernisert Folkeregister i sektoren. Direktoratet har derfor opprettet Felles samarbeidsprogram for modernisering av Folkeregisteret i helse- og omsorgssektoren (MF Helse). Moderniseringen av Folkeregisteret forutsetter at det utvikles nye elektroniske grensesnitt for å innrapportere informasjon til Folkeregisteret.

Helsesektoren skal i samarbeid med Skatteetaten bidra til modernisert Folkeregister ved å digitalisere fødsels- og dødsmeldinger. Melding om dødsfall er utviklet og løsningen er i utprøving i 2018 og 2019. Melding om fødsel er digitalisert, og tilpasning til modernisert Folkeregister avventes inntil videre pga. mangelfull finansiering.

Helsesektoren har, uavhengig av Skattedirektoratets initiativ om å modernisere Folkeregisteret, et behov for å få oversikt og kontroll på bruk av folkeregisteropplysninger i sektoren. Helsesektoren er helt avhengig av tilgang til folkeregisteropplysninger – med riktige og oppdaterte opplysninger til rett tid – som grunnlag for rett identifisering og gode pasientadministrative opplysninger, som igjen gir grunnlag og mulighet for bedre pasientbehandling og økt pasientsikkerhet.

Moderniseringen av Folkeregisteret innebærer endringer for brukerne, i form av ny informasjonsmodell og nye tjenester for å få tilgang til informasjonen. Helsesektoren skal etablere felleskomponenter for bruk og distribusjon av folkeregisterinformasjon. I tillegg utredes behov og løsning for felles hjelpenummer.

Forventede gevinster

Programmet vil gi muligheter for gevinster/effekter som økt pasientsikkerhet, bedre helsetjeneste for pasientene, spart tid/ressurser for helsetjenesten, økt kvalitet i informasjon (herunder nødvendig og riktig informasjon til rett tid), sikrere identitetsforvaltning for alle pasienter på tvers av virksomhetene, mer effektiv forvaltning på personområdet og reduserte kostnader knyttet til drift og forvaltning.

Tidsplan, leveranser og milepæler

  • Prosjektet startet 1.3.2016.
  • Konseptrapport utarbeidet og godkjent i sektorstyringsgruppe 07.03.17.
  • Planleggingsfasen ble gjennomført i perioden 07.03.17 – 29.09.17.
  • Leveransedokumentene fra planfasen ble godkjent i sektorstyringsgruppemøte 29.09.17.
  • Fra 01.10.17 ble arbeidet organisert som et program.
  • Utprøving av elektronisk melding om dødsfall er planlagt i perioden 1.9.2018-30.06.2019.

Berørte aktører

Alle virksomheter i helse- og omsorgssektoren berøres, enten som konsument og/eller som produsent av folkeregisteropplysninger (melding om fødsel og dødsfall).

Organisering av prosjektet

Programeier er Direktoratet for e-helse. Programeier representerer helsesektoren overfor Skattedirektoratet og deltar i deres eksterne styringsgruppe. Programmet har et programstyre med representanter fra sentrale aktører i sektoren (FHI, NIKT, kommunerepresentanter, NHN, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse). Det etableres prosjekter med dedikert leveranseansvar. 
I 2019 har programmet følgende prosjekter:

  • MF Helse Konsument – bruk av Folkeregisteret
  • MF Helse Dødsfall – melding om dødsfall til Folkeregisteret

God dialog og koordinering innenfor sektoren står sentralt, og Nasjonal IKT og KS er viktige samarbeidspartnere i MF Helse for innføring av melding om dødsfall og bruk av Folkeregisteret i henholdsvis spesialisthelsetjenesten og kommunene.

KONTAKT

​Direktoratet for e-helse

Norunn E. Saure

RELATERT INNHOLD

Modernisering av Folkeregisteret (skatteetaten.no)

Kontakt oss
Norunn Elin Saure, avdelingsdirektør
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
03. januar 2018
Kontakt oss
Norunn Elin Saure, avdelingsdirektør