Søk

EPJ-løftet - program for EPJ-utvikling

EPJ-løftet skal bidra til utvikling av IKT verktøy for å sikre kvalitet i pasientbehandlingen, understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren og mer effektiv ressursbruk.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
20. juni 2019

EPJ-løftet handler om kvalitetsheving av dagens elektroniske pasientjournaler (EPJ).

Bakgrunn og behov

EPJ-løftet består av flere delprosjekter, der krav til funksjonalitet baseres på brukerstyrte behov, og løsningene er uavhengig av hvilket EPJ-system som brukes.
Delprosjektene er igangsatt for fastleger og avtalespesialister (oppstart høst 2014), fysio- og manuellterapeuter (oppstart høst 2016) og for pleie- og omsorgssektoren (oppstart vinter 2016/2017).

Følgende prosjekter er igangsatt etter takstforhandlingen 2016-2017:

Protokoll om EPJ-utvikling EPJ-løftet 15.06.16 (PDF)

I hver av avtaleperiodene er det avsatt en økonomisk ramme på NOK 17 millioner.

Den totale rammen for EPJ-løftet er NOK 34. millioner for planlegging og gjennomføring av de ovennevnte delprosjektene.

Forventede gevinster

  • Skape pasientens helsetjeneste og ivareta pasientsikkerhet
  • Sikre kvalitet i pasientbehandlingen
  • Understøtte samhandling og informasjonsformidling mellom aktører i sektoren
  • Understøtte mer effektiv ressursbruk

SKIL utfører gevinstkartlegging på vegne av Direktoratet for e-helse, og bruker  de nevnte gevinstkategoriene i sin kartlegging.

Gevinstrapport EPJ-løftet 2014-2018 (PDF)

Tidsplan og milepæler

De ulike prosjektene i programmet følger egne tidsplaner. For detaljert informasjon om et spesifikt prosjekt, ta kontakt med prosjektleder i Direktoratet for e-helse.

Berørte aktører

  • Fastleger
  • Fysio- og manuellterapeuter
  • Pleie- og omsorgssektoren
  • EPJ-leverandører

Avhengigheter og forutsetninger

Programmet er avhengig av et godt og tett samarbeid mellom brukergrupper, leverandører, fagforeninger og myndigheter.

Risikovurdering

Programmet har en lav til middels risikoprofil.

Organisering av prosjektet

EPJ-løftet for fastleger og avtalespesialisters styringsgruppe er sammensatt av tre representanter fra Legeforeningen, to representanter fra Helsedirektoratet og en fra Direktoratet for e-helse. Disse representantene er gitt ansvar for å iverksette og følge opp prosjektene. I tillegg stiller Kommunenes Sentralforbund (KS) med én representant som observatør i den partssammensatte styringsgruppen. 

EPJ-løftet for fysioterapeuter og manuellterapeuter er et samarbeid mellom Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Manuellterapeutforening, Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund og EPJ-leverandører. 

Direktoratet for e-helse leder begge styringsgruppene og ivaretar sekretariatsfunksjonen.

Direktoratet for e-helse har ansvar for å fasilitere EPJ-løftets tiltak i henhold til DIFIs prosjektveiviser. Porteføljerapporteringen skjer til Direktoratet for e-helse, og videre til NUFA, NUIT og NEHS.
Styringsgruppen har følgende oppgaver:
•    Godkjenning, igangsetting og oppfølging av igangsatte prosjekter
•    Godkjenning av prosjektmandat og prosjektbeskrivelser
•    Fordeling av midler mellom prosjektene, og innsyn i disponering av midlene
•    Fremlegging av årlige forslag til nye prosjekter for forhandlingspartene

Direktoratet for e-helse er programeier og jobber tett med EPJ-leverandører og brukerrepresentanter for de forskjellige EPJ-løftene. Brukerrepresentantene er representert i arbeidsgruppene til hvert delprosjekt.

Brukerrepresentantene består av allmennleger og fysioterapeuter med lang erfaring i bruk, pilotering, implementering og behovskartlegging av EPJ-systemer.

Brukerrepresentantene og EPJ-leverandørene jobber tett sammen, og har god kjennskap og mange ideer til hvordan systemene kan forbedres
 

Kontakt oss
EPJ-løftet
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
20. juni 2019
Kontakt oss
EPJ-løftet