Søk

En vei inn – hovedprosjekt

Formålet med prosjektet er å gjøre det enkelt for helsetjenesten å melde om uønskede hendelser, bedre datakvalitet på meldingene og økt pasientsikkerhet i helsetjenesten.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
11. oktober 2019

Bakgrunn og behov

Pasientskader kan medføre lidelse og tap av livskvalitet, men gir også store kostnader. En svensk undersøkelse fra 2017 anslår at 13–14 prosent av sykehusenes ressurser går med på å behandle det som har gått galt, mens en rapport fra OECD fra 2017 anslår at 15 prosent av kostnadene ved sykehusbehandling skyldes skader fra behandlingen.

Det finnes en rekke meldeordninger for uønskede pasientrelaterte hendelser i helsetjenesten som har til formål å bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet. Samtidig er situasjonen i dag den at man erkjenner å miste viktig informasjon til læring på grunn av underrapportering og meldinger med for dårlig kvalitet. Meldeordningene er til dels uoversiktlige, og med ulike systemer for innrapportering, organisering og drift. I tillegg kan en hendelse være meldepliktig til mer enn én meldeordning. I praksis betyr det at helsepersonell må melde samme hendelse i flere ulike systemløsninger for å oppfylle meldeplikten.

Det er derfor behov for å etablere et felles rammeverk for elektronisk rapportering av uønskede hendelser som gjør det enkelt for helsepersonell å melde. Målet er at melder opplever å melde alt én gang, i ett system.

Forventede gevinster

En vei inn skal bidra til økt kvalitet og pasientsikkerhet, gjennom læring fra helsetjenestens egen avviksrapportering. Nøyaktig gevinster av denne avviksrapporteringen lar seg vanskelig beregne, men potensiale for samfunnsøkonomiske gevinster er stort. Man antar at pasientskader i Norge kan koste cirka 45 milliarder kroner årlig, og at ca 50 % av disse kunne vært forebygget. Selv en reduksjon på 1 % vil kunne gi en årlig besparelse på rundt 22 millioner kroner årlig, og gjøre dette til et lønnsomt prosjekt.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Gjennomføringen av hovedprosjektet er delt inn i to faser.

Fase 1 inneholdt første versjon av En vei inn-løsningen, inkludert meldeordningen for bivirkninger av legemidler. Løsningen gikk i produksjon 1.11.2018, i henhold til plan.

I Fase 2 skal løsningen utvides til å omfatte øvrige bivirkningsordninger (vaksiner, kosttilskudd og kosmetikk), medisinsk utstyr,  varselordningen til Helsetilsynet og Undersøkelseskommisjonen samt meldinger fra pasienter og pårørende. Fase 2 går ut 2019. Prosjektet er noe forsinket, og det forventes at enkelte leveranser vil ferdigstilles i 2020.

Direktoratet for e-helse overtar ansvar for drift, forvaltning og videreutvikling av løsningen fra 2020.

Berørte aktører

  • Hele helse- og omsorgstjenesten
  • Helse- og omsorgsdepartementet
  • Direktoratet for e-helse, NHN, nasjonal tjenesteleverandør
  • Eiere / forvaltere av meldeordningene: Legemiddelverket, RELIS, FHI, Helsedirektoratet, Mattilsynet, Helsetilsynet, Undersøkelseskommisjonen, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet

Organisering av prosjektet

Styringsgruppe med representanter fra Direktoratet for e-helse, Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Helsetilsynet, UKOM og én representant for RHF'ene. Direktoratet for e-helse er prosjekteier fra høsten 2019. Legemiddelverket var prosjekteier våren 2019, mens Helsedirektoratet var prosjekteier siden oppstart av arbeidet i 2016.

Referansegruppe med representanter fra Helsedirektoratet, Legemiddelverket, Relis, Folkehelseinstituttet (FHI), Direktoratet for e-helse, Sykehuspartner, Statens strålevern, alle RHF-ene, Legeforeningen, Norsk sykepleierforbund, representanter for pasienter og pårørende.

Kontakt
Helsedirektoratet - En vei inn (hovedprosjekt), Vibeke Fraenkl
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
11. oktober 2019
Kontakt
Helsedirektoratet - En vei inn (hovedprosjekt), Vibeke Fraenkl