Søk

Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet

Prosjektets overordnede mål er å etablere løsning for elektronisk datafangst for alle innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet innen to år, fra og med prosjektets oppstart.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19. desember 2018

​Bakgrunn og behov

Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram er et femårig tiltak for å redusere pasientskader. Programmet blir koordinert av Helsedirektoratet, og har tre overordnede målsettinger:

  • Redusere pasientskader.
  • Bygge varige strukturer for pasientsikkerhet.
  • Forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. 

Pasientsikkerhetsprogrammet innfører konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder i alle deler av helsetjenesten. Det fremgår av oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene og helseforetakene at det er obligatorisk å implementere relevante innsatsområder. Mange forbedringsteam arbeider med å implementere tiltak fra Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram på sykehus i Norge. 

Tiltak 70 "Elektronisk datafangst til pasientsikkerhetsprogrammet" overordnede mål er å etablere løsning for elektronisk datafangst for alle innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet innen to år, fra og med prosjektets oppstart. Løsning for datafangst skal bygge på dagens IKT-plattformer og gjenbruk av strukturerte data. Det vil si at en må vurdere ulike konsept basert på dagens løsninger med bl.a. elektroniske pasientjournaler (EPJ) og elektroniske kurver som ulike alternativer.  

Forventede gevinster

Valgt konsept skal bidra til at: 

  • Innrapportering av tiltak fra klinikkene til pasientsikkerhetsprogrammet skal forenkles
  • Data som innrapporteres skal kunne gjenbrukes til lokalt forbedringsarbeid
  • Data som innrapporteres skal kunne gjenbrukes til ledelsesinformasjon som viser status på grad av implementering av tiltak i pasientsikkerhetsprogrammet  

 

Gevinsten av prosjektet vil være enklere, mer korrekte og tidsbesparende målinger som frigjør tid til andre viktige oppgaver i helsetjenesten. En naturlig konsekvens av elektronisk datafangst og enklere rapportering er at helseforetakene kan gå i gang med flere innsatsområder, og med det utvide sitt arbeid med pasientsikkerhet og forbedringsarbeid.  

Tidsplan, leveranser og milepæler

Forventet ferdigstilt leveranse fra konseptfasen: 2018. 

Oppstart planfase tentativt Q2 2019.

Berørte aktører

De regionale helseforetakene og tilhørende helseforetak.

Organisering av prosjektet

Konseptfasen var organisert som et felles prosjekt med deltakere fra de fire regionale helseforetakene.

Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
19. desember 2018
Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen