Søk

eDÅR - Elektronisk innrapportering til Dødsårsaksregisteret

Målet med prosjektet er å tilrettelegge for elektronisk innrapportering av dødsårsak.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
18. desember 2017

Bakgrunn og behov

Elektronisk innmelding av dødsfall og dødsårsaker er en nødvendig forutsetning for raskt å få oppdatert Folkeregisteret og Dødsårsaksregisteret. Dagens innmelding er 
100 % papirbasert, noe som legger begrensninger på hvor raskt og godt data kan registreres og oppdateres.

eDÅR-prosjektet vil gi et mer oppdatert og dagsaktuelt Dødsårsaksregister (DÅR) som kan brukes i løpende helseovervåkning og beredskap, og vil sikre kvaliteten på data i registeret. Modernisering av DÅR er et viktig mål i arbeidet for bedre helseregistre, ikke minst når det gjelder personvern og informasjonssikkerhet, jf. Nasjonalt helseregisterprosjekt. En samlet helse- og omsorgskomité har dessuten understreket betydningen av at helseregistrene moderniseres og utvikles, og at papirbaserte registre blir gjort elektroniske. Fortsatt bruk av papirskjema for å registrere dødsfall vil heller ikke ivareta nasjonale føringer om at offentlig sektor må digitaliseres.

eDÅR-prosjektet samarbeider med prosjektet Modernisert Folkeregister Helse (MF Helse) i Direktoratet for e-helse for tilrettelegging av elektronisk innrapportering av dødsfall og dødsårsaker.

Forventede gevinster

Det er identifisert store samfunnsøkonomiske gevinster av prosjektet og utarbeidet en egen plan for gevinstrealisering.

Tidsplan og milepæler 

Oppnådde milepæler

 • Prosjektets oppstart: 01.01.2014
 • Prosjektdokumentasjon på plass og BP2-godkjenning forelå: 15.02.2016
 • Godkjenning fra Difi innhentet og midler utløst: 15.08.2016
 • Styringsdokument og BP3 godkjent: 15.05.2017

Nærmeste milepæler

Klar for end-til-end test: Ultimo 2017

Viktige milepæler vil bli avstemt mot leveranser i prosjektet MF Helse når disse foreligger.

Prosjekt avsluttes og sluttrapport leveres Difi: 01.12.2018

Berørte aktører

Prosjektet berører alle leger som skal melde dødsfall:

 • Leger i spesialisthelsetjenesten (helseforetak og avtalepraksis)
 • Leger i sykehjem og andre kommunale institusjoner
 • Leger ved legevakt
 • Leger ved fastlegekontor
 • Leger i andre roller

Prosjektet berører helseforetak og kommuner:

 • Spesialisthelsetjenesten (via NIKT)
 • Kommunale helse- og omsorgstjenester (via KS)
 • Sykehjem, KAD og andre kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner
 • Allmennlegetjenester ved legevakt og fastlegekontor

EPJ-leverandører som evt. må gjøre tilpasninger for å tilgjengeliggjøre webløsning.

Ytterligere påvirkes aktører med prosjekter som er i direkte tilknytning til programmet for Modernisert Folkeregister (MF).

Organisering

Prosjekteier:

Områdedirektør Gun Peggy Knudsen ved Folkehelseinstituttet

Intern styringsgruppe:

Nøkkelpersoner/fagfolk og ressurseiere i Folkehelseinstituttet.

Ekstern styringsgruppe: 

Deler av intern styringsgruppe samt representanter fra Legeforeningen, NIKT, KS, NHN og Direktoratet for e-helse, hvorav de fire sistnevnte også er medlemmer i den eksterne styringsgruppen for MF Helse. 

Kontakt
Åsa Karen Otterstedt, prosjektleder
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Folkehelseinstituttet
Sist oppdatert
18. desember 2017
Kontakt
Åsa Karen Otterstedt, prosjektleder