Søk

Digitale tjenester innenfor kommunal helse og omsorg

Digitale tjenester innenfor kommunal helse- og omsorgs (DigiHelse) overordnende mål er å etablere digitale innbyggertjenester knyttet til hjemmetjenester på en nasjonal plattform som kan benyttes av alle landets kommuner.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Andre
Sist oppdatert
11. desember 2017

​I første leveranse utvikles det nå digitale tjenester for dialog mellom brukere/pårørende og ansatte i hjemmetjenesten, visning av avtaler med mulighet for  avbestilling, samt varsling av gjennomførte besøk.

Bakgrunn og behov

Prosjektet vil levere noen av de første nasjonale digitale innbyggertjenestene innenfor kommunal helse- og omsorgstjenesten. Løsningene forutsetter bruk av helsenorge.no, nye funksjoner i kommunenes EPJ-løsninger og gjenbruk av nasjonale og kommunale felleskomponenter. Prosjektet vil bygge fundament og skape standardiserte modeller for nye tjenester. Følgende overordnede målsettinger og behov vil dekkes av tiltaket.

Pleie- og omsorgstjenester:

  • Støtte pårørende som er involvert i omsorgsoppgaver og styrke samspillet mellom tjenesteytere og pårørende gjennom mulighet for sikker digital dialog og oversikt over besøk.
  • Støtte tjenestemottakere i økt mestring, trygghet og medvirkning knyttet til egen hverdag ved å gi oversikt over besøk og tilrettelegge for dialog med tjeneste, der de kan gi uttrykk for egne erfaringer og behov.
  • Tilrettelegge for at tjenesten kan organisere oppgaver mer rasjonelt og samarbeide bedre med tjenestemottakere og pårørende – sikre at meldinger fra pårørende/mottakere blir fanget opp og fulgt opp på riktig måte, reduserte telefonhenvendelser, oppgaver kan legges til mer gunstige tidspunkt, reduserte bomturer.

Tjenester som skal realiseres i første fase:

  1. Meldinger mellom innbyggere og tjeneste
  2. Se avtalte og gjennomførte besøk med tilhørende informasjon - og avbestille
  3. Varsler om gjennomførte besøk

Forventede gevinster

Nytte for brukerne og pårørende

Brukerne får økt fleksibilitet og tilgjengelig ved henvendelser til tjenestene. De kan henvende seg hele døgnet og trenger ikke bruke tid på å vente i telefonen. Økt tilgjengelighet gir mulighet for å fange opp avvik tidligere. Digitale tjenester gir også mulighet for å gi brukerne/pårørende informasjon slik at de er bedre kjent med egne data og med generell informasjon. Dette gir brukeren og pårørende mer kunnskap og større trygghet. Varsling om avtaler og evt. forsinkelser vil også gi brukerne og pårørende større forutsigbarhet og større tillit til tjenestene. Digitale tjenester gir også bedre informasjonssikkerhet enn e‑post og SMS.

Nytte for tjenestene

De ansatte i tjenestene vil kunne styre hverdagen bedre gjennom å bruke digitale kanaler fremfor telefon. De vil oppleve redusert administrasjon og mer tid til forebyggende arbeid. Tjenestene vil også oppleve færre bomturer i hjemmetjenesten.

Nytte for samfunnet

Sikker digital dialog vil bidra til reduserte behandlingskostnader ved at innbygger/pårørende kommer raskere i dialog med tjenesten. Digitale tjenester vil også kunne gi miljøgevinster ved å redusere antall bomturer for helsepersonell.  Tjenestene gir økt digital modenhet i befolkningen som igjen legger grunnlaget for å ta i bruk nye tjenester.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet er i nå i gjennomføringsfasen. Vi leverte høsten 2016 løsningsdesign og prototyp. Det ble inngått avtaler med EPJ-leverandørene Visma, Tieto og Acos. Prosjektet har i 2017 jobbet med programvareutvikling, testing og produksjonssetting av løsningen. Løsningen er nå i pilotdrift i fire bydeler i Oslo kommune, samt i Åsane bydel i Bergen.

Løsningen på helsenorge.no er ferdig utviklet. Tieto og Visma har produksjonssatt sine løsninger, men utviklingen pågår hos Acos.

Prosjektet vil fra februar/mars 2018 bredde løsningen i flere kommuner, samt pilotere løsningen fra Acos i kommunene på Øvre Romerike.

Prosjektet har et sterkt brukerfokus både i forhold til innbyggere og ansatte i tjenesten. Løsningsdesign og prototyp ble i november/desember 2016 gjennomgått med fagpersoner fra prosjektet og fra K10-kommunene. Disse fagpersonene har gitt verdifulle tilbakemeldinger. Prototypen ble også i samme perioden testet på reelle brukere med gode tilbakemeldinger.

Fra høsten 2018 vil den nasjonale innføringen av løsningen starte.

Berørte aktører

Prosjektet leverer digitale tjenester som vil berøre brukere av hjemmetjenester og deres pårørende, samt evt. frivillige i nettverket rundt brukeren. I tillegg til ansatte i hjemmetjenesten berøres av de nye tjenestene.

Direktoratet for e-helse leverer plattformen/portalen helsenorge.no og KS har en viktig rolle knyttet til koordinering.

Alle de deltakende kommunene vil være involvert i utvikling, testing og pilotering av løsningen. Etter hvert vil alle landets kommuner kunne ta løsningen i bruk.

Organisering av prosjektet

Bergen kommune, Oslo kommune, kommunesamarbeidet på Øvre Romerike (Ullensaker, Nannestad, Nes, Hurdal, Eidsvoll og Gjerdrum), KS og Direktoratet for e-helse har sammen finansiert og gjennomført et forprosjekt som har vurdert behovet, løsninger og gevinster knyttet til utvikling av digitale tjenester for innbyggere innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester. Forprosjektet konkluderer at det er et stort potensiale for å etablere gode tjenester til pasienten, pårørende og foresatte. Prosjektet startet høsten 2016 med gjennomføringsfasen. I tillegg til de nevnte kommunene deltar nå de resterende åtte K10-kommunene med finansiering og som deltakere i prosjektets referansegruppe.

Oslo kommune er prosjekteier.

Kontakt i Oslo kommune

​Prosjektleder Oslo kommune
Arne Norrud

Kontakt
Merete Lassen, seniorrådgiver
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Andre
Sist oppdatert
11. desember 2017
Kontakt
Merete Lassen, seniorrådgiver