Søk

Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS)

Prosjektet DIS skal videreføre arbeidet med nasjonale digitale innbyggertjenester. Målsettingen er å bidra til realiseringen av målbildet for én felles helsetjeneste på nett.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
01. februar 2018

Formålet med DIS-prosjektet er å utvikle nasjonale tjenester for spesialisthelsetjenesten på helsenorge.no og dermed bidra til realiseringen av målbildet for én felles digital kanal for både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Tjenestene som utvikles skal forenkle og effektivisere pasientens helsehverdag og gi grunnlag for bedre mestring og deltagelse i behandling og forebygging.

Bakgrunn og behov

Nasjonal IKT (NIKT) har over flere år hatt en felles satsing på digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS).

I 2014 utformet NIKT et felles nasjonalt målbilde og veikart for digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten. I 2015 bidro NIKT til at det ble det gjort videreutvikling av målbildet, utforming av nye tjenester og realisering av nasjonal fellesfunksjonalitet i form av ny inngang til innloggede tjenester og personverntjenester. Dette arbeidet ble videreført i 2016.

I 2016 og 2017 har fokus vært på utvikling av tjenestene Direktevarsel og videreformidling og Digitale Skjema. Parallelt er det jobbet med konseptutvikling for Digital dialog med behandlende enhet, Personlig kunnskapsoversikt og Symptomavklaring.

Forventede gevinster

Nye tjenester på helsenorge.no skal føre til bedre behandlingskvalitet ved at pasienten blir mer involvert i egen behandling og at det blir lettere for behandler å nå frem med informasjon og opplæring.

I tillegg skal digitale tjenester gi tids- og kostnadsmessige gevinster for både pasient og helseforetak.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjektet skal i 2018 levere ferdig utviklede tjenester knyttet til Direktevarsling og videreformidling, Digitale skjema og Digital dialog med behandlende enhet.

For øvrig skal det lages målbilder og konseptbeskrivelser for prioritert leveranser innenfor Personlig kunnskapsoversikt, Symptomkartlegging og Medisinsk prøvesvar.

Berørte aktører:

Prosjektet leverer funksjonalitet til innbygger på helsenorge.no som inngår i arbeidsprosesser som spesialisthelsetjenesten primært har ansvar for, men funksjonaliteten vil også kunne gjenbrukes av øvrige samfunnsaktører innen helsesektoren.

Organisering av prosjektet

Prosjekteier for DIS er Nasjonal IKT HF. Prosjektstyret oppnevnes av Styret i Nasjonal IKT HF og består av representanter fra de regionale helseforetakene og Direktoratet for e-helse.

Direktoratet for e-helse har ansvaret for prosjektledelse. Prosjektet er dels bemannet med ressurser fra Direktoratet for e-helse og dels ressurser fra de regionale helseforetakene (arbeidsgruppen).

Kontakt oss
Line Ringheim, seniorrådgiver
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
Helse Sør-Øst
Sist oppdatert
01. februar 2018
Kontakt oss
Line Ringheim, seniorrådgiver