Søk

Digital patologi

Prosjektet jobber sammen med regionene for løysingar som skal gi meir smidige arbeidsprosessar og kortare ventetid på patologidiagnostikk. 
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
30. juni 2020

Kvar og ei behandling startar med riktig diagnose. Nesten alle svulstar og mange andre sjukdommar blir diagnostiserte av ein lege spesialisert innan patologi. Prøvevolumet til patologiavdelingar aukar og det blir gjort fleire og fleire undersøkingar per prøve for å gi pasienten best mogleg behandling. Samtidig er det for få patologar og bioingeniører for å handtere det stadige aukande arbeidet.

Innføring av digital patologi i regionane vil gi moglegheit for meir smidige arbeidsprosessar og støtte til diagnostisk arbeid. Grensene mellom landsdelane vil effektivt viskast ut når prøvane kan sendast og mottakast på sekund. Den hjelpa ein treng vil i framtida vere berre eit tastetrykk unna.

I det nasjonale prosjektet Digital patologi jobbar vi for å innføre løysingar som gir meir oversikt og støtte for det diagnostiske arbeidet i kvardagen. Vi skal legge til rette for auka grad av samhandling på tvers av regionane, einskapleg rapportering av patologisvar og støtte for undervisning gjennom nasjonale digitale snittarkiv. Slik skal du som pasient få den beste behandlinga så raskt som mogleg.

Ein samkjøring av nasjonale aktivitetar som støttar opp under standardisering, samhandling, heilskaplege prosessar og resultat og dessutan undervisning bidrar til å oppnå nasjonale mål. Utvalde målsetjingar i «Nasjonal helse- og sjukehusplan (2020-2023)” bidrar derfor til å setje drivarane for målsetjinga for det nasjonale prosjektet: 

•    Heilskaplege og samanhengande tenester
•    Bruk av helsedata til det beste for felleskapet
•    Vi lærer av kvarandre
•    Utnytte moglegheitene som teknologien gir i helsetenesta til pasienten

Saman med regionane jobbar vi nasjonalt for å hente ut desse effektane:

-    Auka forutsigbarhet med likare arbeidsprosessar og resultat gjennom å dele og gjenbruke data og utarbeiding av prosesseringsstandarder for utvalde patologiprøvar
-    Heva kvalitet på patologitenesta gjennom bruk av nasjonale strukturerte svarrapportmalar og rekvirering av patologiprøvar digitalt og strukturert etter prøvemateriale
-    Effektiv bruk av ressursar gjennom nasjonal samhandlingsløsning for deling av informasjon, konsultasjon på tvers av føretak og regionar og dessutan tilgang til nasjonal prøvehistorikk
-    Styrka undervisning ved å lære av kvarandre gjennom bruk av nasjonal undervisningsplattform.
 
Sjå òg informasjon og kontaktpunkt her: 
https://spesialisthelsetjenesten.no/interregionalt-ikt-samarbeid/interregionale-ikt-prosjekter/digital-patologi

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
30. juni 2020