Søk

Digital patologi

Formålet med prosjektet er å sikre tilstrekkelig kapasitet innen patologiområdet slik at man sikrer høy kvalitet og kort ventetid på patologidiagnostikk.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
25. november 2019

Innføring av Digital patologi forventes å heve kvaliteten samt gi bedre samhandling og effektivitet ved diagnostisk arbeid innenfor patologi.

Prosjektet har som formål å implementere en digital patologi løsning som skal støtte opp under nasjonalt prosjekt sin overordnede målsetning om «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger».

For å bidra til dette skal prosjektet:

 • Anskaffe, tilpasse og implementere et felles standardisert og digitalt patologisystem som muliggjør fulldigital diagnostikk av histologisk prøvemateriale ved alle patologiavdelinger i Helse Vest.
 • Heve kvaliteten og gi bedre samhandling og effektivitet i det diagnostiske arbeid innenfor patologi.

Bakgrunn og behov

Nasjonal IKTs prosjekt 61 ‘Digital patologi’ har som formål å understøtte målet om å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i alle landets patologiavdelinger, gjennom standardisering, strukturering og samhandling, fra rekvirering av prøven til svar foreligger. Hovedmålene med å etablere digital patologi nasjonalt er å få kompatible standarder, formater og en arkitektur som binder sammen de ulike regionale helseforetakene. Et av tiltakene som er belyst i regionale strategier er innføring av Digital patologi, med blant annet strategisk forankring mot nasjonale strategier.

Det er i dag begrenset tilgang til patologer for granskning av histologiske snitt. Fremover forventes det en økning i rekvisisjonsvolum, samt at kompleksitet i diagnostiseringsarbeidet vil øke. Dette betyr at det må igangsettes tiltak for å sikre tilfredsstillende kvalitet og svartider på det diagnostiske arbeidet. Med bakgrunn i dette ble det i 2015 fremmet en prosjektide om et regionalt prosjekt for digital patologi i Helse Vest.

Helse Vest gjennomførte i 2016 en blanding av konseptstudie og forprosjekt med målsetting om å kartlegge modenheten for tilgjengelig teknologi for digital patologi, samt hvordan dette kan implementeres i regionen. Her ble det anbefalt at det startes opp et gjennomføringsprosjekt hvor det utarbeides en regional digital patologi arbeidsflyt for histologi, og at nødvendig fullintegrert teknologi implementeres for hele regionen.  

Forventede gevinster

1. økt effektivitet gjennom

 •     kortere svartid for histologiske patologiprøver

2. økt pasientsikkerhet ved 

 • lik kvalitet på diagnostikk uavhengig av bosted
 • tett kobling mellom DPS (Digitalt patologisystem) og LIMS (Laboratoriesystem) slik at valgt kasus vises i begge systemer samtidig

3. styrket undervisning gjennom

 • bedre grunnlag for undervisning av LIS leger
 • mer standardisert undervisning av LIS lege

4. bedre ergonomisk arbeidsmiljø for patologen

Tidsplan, leveranser og milepæler

Prosjekt Digital patologi i Helse Vest fikk godkjent sitt mandat for oppstart den 27. september 2019, og er delt inn i to faser for gjennomføring. Første fase, Forberede, er estimert ferdigstilt høsten 2020.

Noen av de viktigste oppgavene i prosjektet:

 • Utarbeide felles brukervennlig arbeidsprosess og arbeidsflyt for digital patologi 
 • Utarbeide og implementere en strukturert og standardisert svarrapportering og rekvirering basert på nasjonale føringer
 • Anskaffe skannere for å understøtte full digitalisering av histologiske snitt (med mulighet for å vurdere cytologiske snitt)
 • Legge til rette for at nødvendige tilpasninger gjøres i arbeidsmiljøet av den enkelte avdeling.
 • Utarbeide regional drift og forvaltningsmodell for de løsninger som prosjektet innfører 
 • Bidra i utarbeidelsen av forslag til samarbeidsavtale med kostnadsdeling 

 Berørte aktører

Prosjektet berører personell ansatt ved laboratorieavdelingene i Helse Vest (bioingeniører, leger, merkantil), samt alle leger som deltar i multidisplinære team (MDT) møter og som mottar prøvesvar internt og eksternt.

Andre berørte interessenter er identifisert til å være: Rekvirenter, andre nasjonale prosjekter (digital patologi, kolorektal screening, persontilpasset medisin), andre program i regionen og brukerorganisasjoner.

Organisering av prosjektet

Styringsmodellen for prosjektet er sammensatt av en styringsgruppe og fire arbeidsgrupper med fokus på det som skal leveres i den fasen prosjektet er i – fase Forberede. Arbeidsgruppene består av ledere, helsepersonell, forvaltning, teknisk- og medisinskteknisk personell, kommunikasjon, innkjøpsressurs og prosjektledere. Det er fokus på tett endringsarbeid mot ledere i linjeorganisasjonen, og derfor er det opprettet en egen arbeidsgruppe for dette endrings- og utviklingssamarbeidet.

Styringsgruppen består av representanter fra ledelsen ved laboratoriene i Helse Vest på både nivå 2 og 3. 

Kontaktpersoner

Prosjekteier/Styringsgruppeleder
Baard-Christian Schem

Prosjektleder
Kristine Bø

Se beskrivelse av målbildet i nasjonalt prosjekt sin filmsnutt her: https://youtu.be/c_fJSeOEAY8

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
25. november 2019