Søk

Digital patologi

Formålet med prosjektet er å sikre tilstrekkeleg kapasitet innan patologiområdet slik at ein sikrar høg kvalitet og kort ventetid på patologidiagnostikk.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
25. november 2019

Digital patologi skal heve kvaliteten og dessutan gi betre samhandling og effektivitet ved diagnostisk arbeid innanfor patologi.

Prosjektet har som formål å implementere ein digital patologiløysing som skal støtte opp under den overordna målsetjinga om «Lik, rask og riktig diagnostikk i alle patologiavdelingane i landet».

For å bidra til dette skal prosjektet:

- Anskaffe, tilpasse og implementere eit felles standardisert og digitalt patologisystem som gjer muleg fulldigital diagnostikk av histologisk prøvemateriale ved alle patologiavdelingar i Helse Vest.

- Heve kvaliteten og gi betre samhandling og effektivitet i det diagnostiske arbeid innanfor patologi.

Bakgrunn og behov

Prosjektet har som formål å understøtte målet om å oppnå lik, rask og riktig diagnostikk i alle patologiavdelingane i landet, gjennom standardisering, strukturering og samhandling, frå rekvirering av prøven til svar.

Hovudmåla med å etablere digital patologi nasjonalt er å få kompatible standardar, format og ein arkitektur som bind saman dei ulike regionale helseføretaka. Eit av tiltaka som er belyste i regionale strategiar er innføring av Digital patologi, mellom anna med strategisk forankring mot nasjonale strategiar.

Det er i dag avgrensa tilgang til patologar for gransking av histologiske snitt. Framover blir det forventa ein auke i rekvisisjonsvolum og at kompleksitet i diagnostiseringsarbeidet vil auke. Dette betyr at det må igangsetjast tiltak for å sikre tilfredsstillande kvalitet og svartider på det diagnostiske arbeidet. Med bakgrunn i dette vart det i 2015 fremma ein prosjektide om eit regionalt prosjekt for digital patologi i Helse Vest.

Helse Vest gjennomførte i 2016 ei blanding av konseptstudie og forprosjekt med målsetjing om å kartlegge modenheten for tilgjengeleg teknologi for digital patologi, og dessutan korleis dette kan implementerast i regionen. Her vart det anbefalt at det blir starta opp eit gjennomføringsprosjekt der det blir utarbeidd ein regional digital patologi arbeidsflyt for histologi, og at nødvendig fullintegrert teknologi blir implementert for heile regionen. 

Forventa gevinstar

1. auka effektivitet gjennom

•   kortare svartid for histologiske patologiprøvar

2. auka pasientsikkerheit ved 

•   lik kvalitet på diagnostikk uavhengig av bustad

•   tett kopling mellom DPS (Digitalt patologisystem) og LIMS (Laboratoriesystem) slik at valt kasus blir vist i begge system samtidig

3. styrka undervisning gjennom

•   betre grunnlag for undervisning av LIS 

•   meir standardisert undervisning av LIS 

4. betre ergonomisk arbeidsmiljø for patologen

Tidsplan, leveransar og milepælar

Prosjekt Digital patologi i Helse Vest fekk godkjent mandatet sitt for oppstart den 27. september 2019, og er delt inn i to fasar for gjennomføring. Første fase, Forberede, er estimert ferdigstilt hausten 2020.

Nokon av dei viktigaste oppgåvene i prosjektet:

- Utarbeide brukarvennleg arbeidsprosess og arbeidsflyt for digital patologi

- Utarbeide og implementere ein strukturert og standardisert svarrapportering og rekvirering basert på nasjonale føringar

- Anskaffe skannarar for å understøtte full digitalisering av histologiske snitt (med moglegheit for å vurdere cytologiske snitt)

- Legge til rette for at nødvendige tilpasninger blir gjord i arbeidsmiljøet av den enkelte avdelinga

- Utarbeide regional drift og forvaltningsmodell for dei løysingane som prosjektet innfører

- Bidra i utarbeidinga av forslag til samarbeidsavtale med kostnadsdeling

Rørte aktørar

Prosjektet rører personell tilsett ved laboratorieavdelingene i Helse Vest (bioingeniører, legar, merkantil), og dessutan alle som deltar i multidisplinære team (MDT) møte og som får prøvesvar internt og eksternt.

Andre rørte interessentar er identifiserte til å vere: Rekvirentar, andre nasjonale prosjekt (digital patologi, kolorektal screening, persontilpasset medisin), andre program i regionen og brukarorganisasjonar.

Organisering av prosjektet

Styringsmodellen for prosjektet er samansett av ei styringsgruppe og fire arbeidsgrupper med fokus på det som skal leverast i den fasen prosjektet er i – fase Forberede.

Arbeidsgruppene består av leiarar, helsepersonell, forvaltning, teknisk- og medisinskteknisk personell, kommunikasjon, innkjøpsressurs og prosjektleiarar. Det er fokus på tett endringsarbeid mot leiarar i linjeorganisasjonen, og derfor er det oppretta ei eiga arbeidsgruppe for dette endrings- og utviklingssamarbeidet.

Styringsgruppa består av representantar frå leiinga ved laboratoria i Helse vest på både nivå 2 og 3.

Kontaktpersonar

Prosjekteier/Styringsgruppeleiar

Baard-Christian Schem

Prosjektleiar

Kristine Bø

Sjå skildring av målbildet i filmsnutt her: https://youtu.be/c_fJSeOEAY8

Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
25. november 2019