Søk

Digital patologi

Formålet med prosjektet er å oppnå raskere og riktigere patologidiagnostikk gjennom standardisering, strukturering og effektivisering, fra rekvirering av prøven til svar foreligger.
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
04. desember 2018

Bakgrunn og behov

 • Det forventes at rekruttering til patologifaget blir krevende siden pensjonsavgang i kommende periode er høyere enn dagens utdanningstakt. Dette skjer samtidig som det vil være behov for å øke bemanningen i laboratoriene med anslagsvis 50% på grunn av økende prøvevolum. Digital patologi vil føre til betydelig effektivisering, og dermed motvirke effekten av økt prøvevolum og fremtidige rekrutteringsproblemer.
 • Det forventes at det ved innføring av digital patologi gjennomføres en nasjonal standardisering av prosessering, innhold og utforming av svarrapporter, og dessuten tilgang til nasjonal prøvehistorikk. Dette sammen med elektronisk styring og kontroll av prosesseringen vil føre til at de fleste feil som gjøres i dag elimineres.
 • Digital patologi vil gi mulighet for større grad av sub-spesialisering. Dette vil føre til at langt flere prøver blir besvart av patologer med riktig kompetanse, og vil redusere feil, unøyaktigheter og mangler. Riktig og nøyaktig patologidiagnose vil føre til riktigere valg av behandling som kommer pasienten til gode og reduserer kostnadene for patologiavdelingene, behandlende kliniske avdelinger, samfunnet. Ikke minst sparer det pasient og pårørende for unødige lidelser.
 • Standardisert maskinlesbar rapportering vil være grunnlaget for automatisert høykvalitets rapportering til helseregistre. Dette vil spare registrene for betydelige ressurser, gi mulighet for å utgi ferskere og bedre statistikk.

Forventede gevinster

1.       Forbedret pasientsikkerhet

Pasientsikkerheten er forbedret gjennom redusert utredningstid, korrekte og komplette svar:

 • Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde
 • Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder. Digitale snitt er koblet til svarrapporter
 • Historiske prøver er raskt og lett tilgjengelige
 • Prøver til re-granskning er raskt og lett tilgjengelige
 • Prøver (vev, blokker, glass, digitale snitt) og svarrapporter er entydig og unikt merket for å hindre forbytting
 • Digitale snitt og prøvesvar er tilgjengelig for klinikere og pasienter

2.      Hevet kvalitet på patologitjenesten

Kvaliteten på patologitjenesten er hevet gjennom at:

 • Svarrapporter med strukturerte data benyttes for alle fagområder
 • Gjennomsnittlig svartid er redusert på tvers av avdelinger og fagområder
 • Digitale verktøy benyttes for å måle uttrykk av biomarkører på digitale snitt.

3.       Effektiv bruk av ressurser i patologitjenesten

Ressurser i patologiavdelingene blir utnyttet bedre

 • Patologiavdelinger samhandler via ePat
 • Patologer diagnostiserer innenfor sitt fagområde
 • Ved konsultasjon regranskning av tidligere prøver fra andre regioner benyttes digitale snitt via ePat
 • Lagringsbehov for glassnitt er redusert til et minimum basert på Nasjonal plan for lagring av blokker og glass.
 • Forsendelse og administrasjon av glassnitt skjer i liten grad
 • Arbeidsprosessene er standardiserte

4.       Hevet kvalitet på fremtidige helsetjenester

Kvaliteten på fremtidige helsetjenester er bedre fordi:

 • Alle avdelinger benytter ePat for å levere rapporter til kreftregisteret, FHI og andre kvalitetsregistre elektronisk med strukturerte data. Rapportene leveres i sanntid.
 • Forskningsprosjekter kan benytte nasjonale datasett som tilgjengeliggjøres fra ePat.

5.       Styrket undervisning

Utdanning av leger i spesialisering blir styrket gjennom:

 • En samling av digitalt undervisningsmateriell er laget
 • Digitalt undervisningsmateriell, inkludert digitale snitt, brukes på tvers av regionene.
 • En digital undervisningsplattform er etablert
 • Nasjonale digitale kurs innen fagområder som har gjennomgått standardiseringsfasen er utviklet

 Berørte aktører

 • Rekvirenter av patologiprøver ved landets sykehus
 • Patologiavdelingene ved landets sykehus
 • Private laboratorier
 • Helsedirektoratet
 • Direktoratet for eHelse
 • Kreftregisteret
 • Folkehelseinstituttet
 • Den Norske Patologforening
 • Norsk Helsenett

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert som et hovedprosjekt med tilhørende delprosjekter:

 1. Samhandling
 2. Helhetlig virksomhet
 3. Nasjonal plan for blokker, glass og snitt
 4. Kodeverk, rekvisisjoner og svarrapporter
 5. Overføre informasjon
 6. Undervisning og forskning
Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen
Fase
Gjennomføring
Tiltakseier
RHF/NIKT
Sist oppdatert
04. desember 2018
Kontakt
Nasjonal IKT, Jørn Åge Hanssen