Søk

Akson: Helhetlig samhandling og felles kommunal journal

Akson er et tiltak for etablering av en nasjonal løsning for helhetlig samhandling og en felles kommunal journal utenfor Midt-Norge.
Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
06. juni 2019

Bakgrunn og behov

Kommunene har et stort behov for bedre journalløsninger og enklere samhandling med andre aktører i helse- og omsorgssektoren. IKT-systemene i kommunene er silobaserte og i hovedsak avgrenset til hver enkelt virksomhet. En ny løsning skal gi bedre samhandling og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten. Innbygger vil oppleve en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, og få økt pasientsikkerhet.

Direktoratet for e-helse leverte i juli 2018 en konseptvalgutredning (KVU) for å løse behov knyttet til klinisk dokumentasjon og pasient- og brukeradministrasjon i kommunal helse- og omsorgstjeneste (utenfor Midt-Norge). I tillegg til behov knyttet til samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre statlige og kommunale tjenester.

Direktoratet for e-helse har på oppdrag for Helse- og omsorgsdepartementet gjennomført et forprosjekt for tiltaket (Akson).

Forventede gevinster

Gjennomføring av tiltaket vil bidra til en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste og mer effektiv ressursbruk. Innbygger vil oppleve at deres helseinformasjon er mer tilgjengelig til rett tid og på rett sted. I tillegg vil helsepersonell i kommunene få vesentlig bedre arbeidsverktøy.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Direktoratet for e-helse oversendte sentralt styringsdokument fra forprosjektet i februar, for ekstern kvalitetssikring (KS2) våren 2020. Arbeidet gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell for kvalitetssikring av store statlige investeringer (KS-ordningen). Anbefalingene fra forprosjektet og ekstern kvalitetssikring (KS2) gir grunnlag for Stortingets beslutning. Med forbehold om denne beslutningen, kan de første kommunene ta løsningen i bruk fra 2025.

Berørte aktører

Arbeidet berører hele helse- og omsorgssektoren, men særlig kommunale helse- og omsorgstjenester, samt pasienter og innbyggere.

Organisering

Direktoratet for e-helse er prosjekteier, mens Nasjonalt e-helsestyre er styringsgruppe for prosjektet. Prosjektet gjennomføres i tett samarbeid med sentrale aktører i helse- og omsorgstjenesten. 

Kontakt

akson@ehelse.no

 

Fase
Utredning/forprosjekt
Tiltakseier
Direktoratet for e-helse
Sist oppdatert
06. juni 2019
Fant du det du lette etter?
Ja Nei