Logo for print

​Det overordnede målet for e-helseutviklingen er å modernisere IKT-plattformen og arbeide for en felles løsning for hele helse- og omsorgssektoren.

For å nå dette målet er det essensielt å legge til rette for økt samhandling mellom aktører i sektoren. Samhandling inkluderer både eksisterende samhandlingsformer som meldingsutveksling, og nye samhandlingsformer som data- og dokumentdeling. Basert på dette er prosjekt Samhandling (FIA) organisert i to delprosjekter;

  1. Styrke dagens samhandling
  2. Data- og dokumentdeling

Delprosjekt Styrke dagens samhandling

Meldingsutveksling er dagens mest benyttede samhandlingsform i helse- og omsorgssektoren, og vil være det i mange år fremover. Det er derfor behov for å videreføre og videreutvikle meldingsutveksling som samhandlingsform, samt tilhørende standarder og retningslinjer.

Det er flere utfordringer med den elektroniske meldingsutvekslingen i helsesektoren. Papir er fortsatt utbredt i kommunikasjonen mellom helseforetak, kommuner og legekontor. Der elektroniske løsninger er innført er det for mange lokale tilpasninger som fører til at det er krevende å avvikle doble rutiner ved at meldinger sendes både elektronisk og på papir. Elektroniske løsninger er ikke utviklet eller tatt i bruk av alle. For å løse opp i dagens utfordring og styrke meldingsutvekslingen til å bli sikrere og mer enhetlig er dette delprosjektet igangsatt.

Mål

Delprosjektet har følgende resultatmål for 2018:

  • Koordinerte og forpliktende gjennomføringsplaner for implementering og innføring av prioriterte e-helsestandarder
  • Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten har innført prioriterte e-helsestandarder i henhold til nasjonal plan
  • Enkel oversikt over hvilke meldingstyper og meldingsversjoner som sendes over helsenettet 
  • Anbefaling til oppdatering av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten i henhold til kartlagte behov

Delprosjekt Data- og dokumentdeling

Nye samhandlingsformer mellom virksomheter tvinger seg frem i helse- og omsorgssektoren. For å koordinere denne utviklingen i én retning er det viktig at det legges føringer.

Data- og dokumentdeling er samhandlingsformer som behøver koordinert utvikling, og er en viktig del av felles grunnmur for digitale tjenester.

Prosjekt Data- og dokumentdeling skal i 2018 avklare behov og utrede et konsept for identitets- og tilgangsstyring med tilhørende tillitsmodell. Deling skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende lover og forskrifter med akseptabel risiko.

Utredningen vil vurdere ulike konsepter og anbefale et felles overgripende konsept for tilgangsstyring i helse- og omsorgssektoren. Videre skal prosjektet utrede og avklare praktisk bruk av referansearkitektur for data- og dokumentdeling (og internasjonale standarder) ved innføring av løsninger for data- og dokumentdeling.

Fokuset er på hvordan realisere deling av helseinformasjon mellom ulike aktører og med nasjonale løsninger og registre på vei mot «Én innbygger – én journal». 

Mål

Delprosjektet har følgende resultatmål for 2018:

  • Behov knyttet til data- og dokumentdeling som skal beskrives i målbilde og veikart for felles grunnmur for digitale tjenester er avklart
  • Alternative konsepter for tilgangsstyring på tvers av virksomheter i sektoren er utredet
  • Etablere praktisk bruk av referansearkitektur for data- og dokumentdeling, nasjonale retningslinjer (og internasjonale standarder) ved innføring av løsninger for data- og dokumentdeling

Sist oppdatert: 25. april 2018

​Fant du det du lette etter?​