Logo for print

En forutsetning for å nå de langsiktige målene i Meld. St. 9 Én innbygger – én journal er å styrke felles grunnmur for digitale tjenester. Felles grunnmur for digitale tjenester består av elementer som kodeverk og terminologi, felles grunndata, felleskomponenter, felles krav og retningslinjer samt felles infrastruktur.

En felles grunnmur vil støtte opp under prinsippet i Nasjonal e-helsestrategi (2017-2022) om at det som kan bli løst nasjonalt, skal bli løst nasjonalt. Dagens grunnmur er mangelfull og dekker ikke morgendagens behov.

For å styrke felles grunnmur for digitale tjenester må det i første omgang defineres et målbilde for hva en felles nasjonal grunnmur skal bestå av på kort og lang sikt. Samtidig må et veikart utvikles som beskriver hva som skal til for å nå dette målbildet. Prosjekt Målbilde og veikart har fått i oppdrag å utarbeide dette i løpet av 2018.

Mål

Prosjekt Målbilde og veikart har følgende resultatmål for 2018:

  • Gjennomført mulighetsstudie av samhandling i henhold til milepælsplan
  • Levert målbilde og veikart for utvikling av felles grunnmur til HOD 1. oktober 2018. 

Sist oppdatert: 4. juli 2018

​Fant du det du lette etter?​