Logo for print

​Gevinstrealisering innebærer å planlegge og organisere med tanke på å hente ut gevinster av tiltak, og å følge opp disse gevinstene slik at de faktisk blir realisert.

Modell for gevinstarbeid

Modellen for gevinstarbeid som programmet har etablert bygger på eksisterende metodikk i offentlig sektor, Difis prosjektveiviser og DFØs veiledningsmateriale for hvordan man kan hente ut gevinster av offentlige prosjekter. Disse omfatter imidlertid ikke programstyring.

I tillegg er det flere kompliserende faktorer for gevinstarbeid i offentlig helse- og omsorgssektor som modellen må ta høyde for, blant annet rolle- og ansvarsavklaring, styringslinjer og eierskap til gevinster hos aktørene i sektoren.

Programmet har eierskap hos nasjonal myndighet, mens gevinstene skal realiseres i virksomhetene. Dette stiller krav til koordinering og styring på tvers. Den nye modellen skal kompensere for det som mangler i metodikken og imøtekomme et komplisert utfordringsbilde knyttet til realisering av gevinster. Det er også viktig at modellen kan sammenstille status etter at prosjektene er avsluttet.

Roller og ansvar

Vellykket gevinstrealisering forutsetter at rollene er besatt i henholdsvis program, prosjekt og virksomhet.

  1. Gevinstkoordinator skal blant annet legge til rette for gevinstarbeid i prosjektene gjennom å kartlegge og vedlikeholde oversikt over kritiske risikoer knyttet til realisering av gevinster i tillegg til å innhente og sammenstille status for gevinstarbeidet for programmet. Rollen utøves i programmet.
  2. Gevinstressurs skal legge til rette for gevinstrealisering i virksomhetene gjennom prosjektets ansvarsområder i gevinstmodellen og bistå virksomhetene ved behov for veiledning i gevinstarbeidet. Rollen utøves i prosjektet.
  3. Overordnet gevinstkontakt skal blant annet ha ansvaret for kommunikasjonen mellom programmet og de virksomhetene vedkommende representerer. Rollen utøves av programstyrerepresentantene fra helseregionene.
  4. Gevinstansvarlig har det overordnede ansvaret for at gevinstene blir realisert. Den gevinstansvarlige bør være en leder i den delen av virksomheten som skal realisere gevinsten, rapporterer til programmet via overordnet gevinstkontakt. Rollen utøves i virksomheten.
  5. Gevinsteier er en lokal støttespiller til gevinstansvarlig og har et distribuert ansvar for sin del av gevinstene, rapporterer til gevinstansvarlig. Rollen utøves i virksomheten.

Oppfølging av gevinster

Prosjektet bistår virksomhetene i oppstarten av gevinstarbeidet, men det er virksomhetene selv som eier, realiserer og omsetter sine gevinster.  Identifiserte gevinster realiseres ikke av seg selv før de er identifisert sammen med nødvendige endringer i arbeidsprosesser. Gevinstoppfølging og endringsledelse er derfor uløselig knyttet til hverandre.

Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) har tett koordinering med andre program og prosjekt innenfor e-helse, der hensikten blant annet er å påse at ulike prosjekter som bidrar til de samme gevinstene ikke teller effektene flere ganger. Disse kategoriseres i tid/effektivitet, kost/økonomi og kvalitet, som gjør det enklere å sammenligne gevinstmålinger på tvers.  

FIA følger opp gevinstrealisering og -rapportering i tett samarbeid med aktører i sektoren. Det er etablert møtearenaer og samarbeid med følgende aktører:

  • spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst via programstyrerepresentanten
  • spesialisthelsetjenesten i Helse Vest via programstyrerepresentanten
  • spesialisthelsetjenesten i Helse Midt via programstyrerepresentanten
  • ca. 20 helsestasjoner via Norsk Helsenetts KomUT-nettverk

I første omgang prøver vi ut gevinstmodellen i spesialist- og kommunehelsetjenesten via disse samarbeidene. Etter utprøving og eventuell justering av modell og retningslinjer vil modellen anbefales for alle nasjonale e-helseprosjekter som gir gevinster for aktører i sektoren.

Sist oppdatert: 15. mai 2018

​Fant du det du lette etter?​