Logo for print

​Programmet skal legge til rette for:

  • Bedre elektronisk samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgssektoren gjennom å styrke eksisterende eller nye samhandlingsformer
  • Enkel og sikker tilgang til helseopplysninger 
  • Høyere kvalitet ved behandling med legemidler

Bakgrunn

Helse- og omsorgssektoren er kompleks, med rundt 17.000 selvstendige aktører som benytter IKT til å realisere sine mål. Det er krevende å sikre informasjonsutveksling og samhandling på tvers av dette fragmenterte landskapet.

En rekke nasjonale og regionale satsinger setter krav til en solid grunnmur. Programmet FIA omfatter flere prosjekter hvor målsettingen er å etablere grunnmurens ulike byggeklosser, og dette arbeidet er tidskritisk.

Helseplattformen i Helse Midt-Norge og en foreløpig kommunal journalløsning som inngår i arbeidet til Én innbygger - én journal er eksempler på dette.

Dagens situasjon er preget av utbredt silotankegang og manglende samordning, individuelle løsninger som skal dekke felles behov, for liten grad av nasjonal styring, en fragmentert sektor der den enkelte virksomhet er ansvarlig for anskaffelse og drift av løsninger som igjen fører til lav gjennomføringsevne og lav utnyttelse av stordriftsfordeler.

Organisering

Programstyret består av de mest sentrale interessentene og programkontoret koordinerer gjennomføringen.

Programmet har fire prosjekter:

  • Prosjekt Målbilde og veikart har som mål at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal ha et omforent målbilde og veikart for realisering av felles grunnmur for digitale tjenester
  • Prosjekt Samhandling har som mål at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal få bedre elektronisk samhandling gjennom å styrke eksisterende eller nye samhandlingsformer
  • Prosjekt Sikkerhetsinfrastruktur har som mål at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal få enkel og sikker tilgang til helseopplysninger
  • Prosjekt Pasientens legemiddelliste har som mål at aktørene i helse- og omsorgssektoren skal få høyere kvalitet og færre pasientskader ved behandling av legemidler 

Gjennomføring

Program Felles Infrastruktur og Arkitektur (FIA) ble etablert i mai 2015, og løper ut 2022. Leveransene vil bli nærmere beskrevet utover programperioden.

Sist oppdatert: 20. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​