Logo for print

Å lagre og bruke helseopplysninger er nødvendig for å kunne yte god helsehjelp til den enkelte. Men det er bare de som trenger det som skal se og bruke opplysningene.

Selvbestemmelsesrett

Et viktig aspekt ved personvernet knytter seg til den enkeltes kontroll med hvilke opplysninger om ham eller henne som er tilgjengelige for andre.

Den registrerte må samtykke ved helsepersonells behandling av helseopplysninger, hvis ikke annet er bestemt i lov. Den registrerte skal ellers så langt som mulig kunne motsette seg utlevering og annen bruk av registrerte opplysninger. Denne selvbestemmelsesretten omfatter også retten til diskresjon, fullstendighet, informasjon, innsyn og for øvrig beskyttelse av privatlivets fred.

Personvern og pasientsikkerhet

Trygghet på at helseopplysninger ikke spres til uvedkommende er grunnleggende for tillit mellom pasienter og helsepersonell, noe som igjen er en forutsetning for å kunne yte god helsehjelp. I tillegg til dette er viktige personvernhensyn at opplysninger skal være korrekte og oppdaterte, og tilgjengelige for rett person til rett tid.

Et av formålene med personvernlovgivningen er å sikre at personopplysninger blir brukt på rett måte. Viktige personvernhensyn er at opplysninger skal være korrekte, oppdaterte og tilgjengelige for rett person til rett tid. Godt personvern krever at alle disse hensynene ivaretas. Personvern i betydningen rett bruk av informasjon er avgjørende for god pasientsikkerhet og forsvarlig og effektiv helsehjelp. I pasientbehandling er tilgang til rett informasjon kritisk. Manglende tilgang til oppdaterte og korrekte opplysninger om pasienten kan føre til dårligere pasientbehandling og i verste fall feil behandling eller skade.

Innebygd personvern

Nye systemer og løsninger som utvikles i helsesektoren skal så langt det er mulig ha innebygd personvern. Det innebærer at hensynet til personvernet skal være en del av alle ledd i utviklingen og bruken av informasjonsteknologi. Innebygd personvern betyr at personvern er en del av arkitekturen til hvert enkelt system og – på et overordnet plan - at personvern er en naturlig del av alle system innbyggerne møter i hverdagen.

Sist oppdatert: 12. februar 2018

​Fant du det du lette etter?​