Logo for print

​Registrerte innspill

Gjennomgang av støttedokumenter til meldingsstandarder

 

Forslag nr.:                        1

Registrert dato:               20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                            Registrert

Bakgrunn

Det eksisterer en rekke dokumenter knyttet til tjenestebasert adressering, blant annet standarder, støttedokumenter, rapporter og brukerveiledninger skrevet over et tidsrom som strekker seg over mange år. Dette mangfoldet av dokumenter, kan til tider gjøre det vanskelig å finne fram til de opplysninger en har behov for i det enkelte tilfellet.

Videre oppfattes meldingsstandardene i dag ikke som tydelige, og de tolkes ulikt. Det er derfor behov for klarere presiseringer i standardene, og tydeligere og flere funksjonelle krav i de enkelte standardene.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det bør foretas en gjennomgang av alle "støttedokumentene" til meldingsstandarden med sikte på å avdekke inkonsistenser og utydeligheter. På sikt bør det være et mål å redusere antallet av slike støttedokumenter, betydelig.

Direktoratets merknader

Det bør lages en sjekkliste som skal benyttes ved gjennomgang/utarbeidelse av standarder og støttedokumenter.

 

Bruk av avsenderadresse

 

Forslag nr.:                        2

Registrert dato:              20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                         Registrert

Bakgrunn:

Det er forskjellige synspunkter når det gjelder hvilke avsenderadresser som bør benyttes, og om mottaker kan benytte avsenderadressen til noe annet enn å besvare den mottatte meldingen.

Enkelte mener at avsenderadressen bør kunne benyttes som en av faktorene når en mottatt melding skal fordeles til den som skal åpne meldingen. Dersom det av avsenderadressen framgår om det er en somatisk eller psykiatrisk avdeling som er avsender, mener disse at en lettere kan unngå at meldinger med opplysninger relatert til psykiatri blir åpnet av andre enn de som har tjenstlig behov, noe som bidrar til å styrke personvernet til pasientene.

Det synes å være bred enighet om at betegnelsen "Teknisk avsenderadresse" er uheldig, og helt uforståelig for helsepersonell og saksbehandlere i kommunene. Videre benyttes "Somatikk PLO meldingsmottak" av enkelte som avsenderadresse på f.eks. epikriser til fastleger. For legen framstår dette som like lite opplysende som "Teknisk avsenderadresse".

"Teknisk avsenderadresse" ble opprinnelig opprettet for bruk til kvittering eller til å svare på en melding og ikke for å initiere meldingstrafikk til en mottaker, og skulle være skjult i Adresseregisteret.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det foreslås å starte en prosess med sikte på å etablere en nasjonal konsensus om hva som kan benyttes som avsenderadresser på elektroniske meldinger, og i hvilken grad mottaker skal kunne benytte avsenderadressen til noe annet enn å besvare meldingen.

Direktoratets merknader

Direktoratet for e-helse har foretatt en vurdering av gjeldende regelverk, og konkludert med at virksomheter som etter forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten plikter å kunne motta en bestemt type elektronisk melding, ikke kan nekte å motta slik melding fra en virksomhet som plikter å sende meldingen. Dette helt uavhengig av hva avsender har valgt å benytte som avsenderadresse.

 

Behov for tydeliggjøring av hvordan kontaktinformasjon skal angis

 

Forslag nr.:                        3

Registrert dato:               20.01.2016

Forslagsstiller:                 Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                                 Registrert

Bakgrunn:

Det eksisterer en rekke dokumenter knyttet til tjenestebasert adressering, blant annet standarder, støttedokumenter, rapporter og brukerveiledninger skrevet over et tidsrom som strekker seg over mange år. Dette mangfoldet av dokumenter, kan til tider gjøre det vanskelig å finne fram til de opplysninger en har behov for i det enkelte tilfellet.

Videre oppfattes meldingsstandardene i dag ikke som tydelige, og de tolkes ulikt. Det er derfor behov for klarere presiseringer i standardene, og tydeligere og flere funksjonelle krav i de enkelte standardene. Det er også behov for flere eksempler som tydeliggjør bruk av de ulike standardene.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det bør lages flere eksempler på hvordan adressering/kontaktinformasjon skal angis for ulike meldinger i forskjellige brukstilfeller, for eksempel for fastleger, interkommunale selskaper mm.

Direktoratets merknader

I tillegg til eksempler bør det vurderes å utarbeide profiler som angir hvordan adressering og kontaktinformasjon skal angis for ulike meldinger i forskjellige brukstilfeller, for eksempel en profil som viser hvordan hodemeldingen skal benyttes for e-resept.

 

Behov for profiler av meldingsstandarder

 

Forslag nr.:                        4

Registrert dato:               20.01.2016

Forslagsstiller:                 Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                                 Registrert

Behovsbeskrivelse

Det eksisterer en rekke dokumenter knyttet til tjenestebasert adressering, blant annet standarder, støttedokumenter, rapporter og brukerveiledninger skrevet over et tidsrom som strekker seg over mange år. Dette mangfoldet av dokumenter, kan til tider gjøre det vanskelig å finne fram til de opplysninger en har behov for i det enkelte tilfellet.

Videre oppfattes meldingsstandardene i dag ikke som tydelige, og de tolkes ulikt. Det er derfor behov for klarere presiseringer i standardene, og tydeligere og flere funksjonelle krav i de enkelte standardene.

Beskrivelse av foreslått tiltak

For å presisere bruken og innsnevre tolkningsrommet kan det være aktuelt å lage profiler av enkelte standarder. Mens en meldingsstandard vanligvis inneholder felt som kan benyttes på flere alternative måter, f.eks. at det er opp til den som implementerer standarden å velge hvilket av flere kodeverk som skal benyttes, så angir profilen helt konkret hvilket av de angitte kodeverkene som skal benyttes.

Direktoratets merknader

 

Rutiner for fortløpende oppdatering av Adresseregisteret

 

Forslag nr.:                        5

Registrert dato:              20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                            Registrert

Bakgrunn:

Det er varierende kvalitet på innholdet i Adresseregisteret, noe som er uheldig. Årsaken til dette er trolig både at det først nylig har blitt utarbeidet gode veiledere for oppdatering av Adresseregisteret, og at det er utfordrende å få hver enkelt av de mange tusen virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten til å foreta de nødvendige oppdateringer. Det har også vært begrensinger i ulike EPJ-system som har bidratt til at virksomheter har blitt «feilregistrert» i Adresseregisteret.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det bør utarbeides utkast til rutiner for fortløpende oppdatering av Adresseregisteret, som den enkelte virksomhet kan tilpasse sin virksomhet. 

Direktoratets merknader

Det følger av forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 4 at Adresseregisteret til enhver tid skal være oppdatert.

 

Sikre at brukerdokumentasjon til Adresseregisteret alltid er oppdatert

 

Forslag nr.:                        6

Registrert dato:              20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                            Registrert

Behovsbeskrivelse

Det er varierende kvalitet på innholdet i Adresseregisteret, noe som er uheldig. Årsaken til dette er trolig både at det først nylig har blitt utarbeidet gode veiledere for oppdatering av Adresseregisteret, og at det er utfordrende å få hver enkelt av de mange tusen virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten til å foreta de nødvendige oppdateringer. Det har også vært begrensinger i ulike EPJ-system som har bidratt til at virksomheter har blitt «feilregistrert» i Adresseregisteret.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det må etableres en forvaltningsmodell som sikrer at brukerveiledningene for Adresseregisteret til enhver tid er oppdatert.

Direktoratets merknader

Det bør vurderes å publisere brukerveiledninger som web-sider i stedet for pdf-dokumenter.

Om mulig bør det lages en generell veiledning som dekker de fleste behov hos alle typer virksomheter, og som kan referere til mer spesifikk informasjon tilpasset den enkelte virksomhetstype.

 

Videreutvikling av datakvalitetsmodul

 

Forslag nr.:                        7

Registrert dato:              20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                            Registrert

Bakgrunn:                                                                               

Det er varierende kvalitet på innholdet i Adresseregisteret, noe som er uheldig. Årsaken til dette er trolig både at det først nylig har blitt utarbeidet gode veiledere for oppdatering av Adresseregisteret, og at det er utfordrende å få hver enkelt av de mange tusen virksomhetene i helse- og omsorgstjenesten til å foreta de nødvendige oppdateringer. Det har også vært begrensinger i ulike EPJ-system som har bidratt til at virksomheter har blitt «feilregistrert» i Adresseregisteret.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Norsk Helsenetts modul for kontroll av datakvalitet Adresseregisteret bør videreutvikles og benyttes aktivt for å avdekke manglende kvalitet. Det må etableres rutiner for å formidle informasjon om manglende kvalitet til de angjeldende virksomhetene.

Direktoratets merknader

 

Innsamling og bearbeiding av scenarioer og prosedyrebeskrivelser

 

Forslag nr.:                        8

Registrert dato:               20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                             Registrert

Bakgrunn:                                                                               

Det synes klart at de forskjellige typer virksomheter (kommuner, helseforetak etc.) har ulike behov, og at det er betydelig variasjon i måten en har forsøkt å avhjelpe disse behovene på. Det ble også slått fast at innenfor hver enkelt region, så har en funnet fram til en måte å benytte tjenestebasert adressering på som synes å fungere tålelig bra. Det er utveksling av meldinger mellom regionene som utgjør de største utfordringene.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det bør foretas en innsamling av scenariobeskrivelser og prosedyrebeskrivelser, slik at disse kan benyttes som underlag for en prosess med sikte på å etablere en nasjonal konsensus om hva som kan benyttes som avsenderadresser på elektroniske meldinger, og i hvilken grad mottaker skal kunne benytte avsenderadressen til noe annet enn å besvare meldingen.

Direktoratets merknader

Direktoratet har allerede mottatt 2 slike beskrivelser.

 

Standard for presentasjon av kontaktinformasjon i EPJ-system ved mottak av melding

 

Forslag nr.:                        9

Registrert dato:               20.01.2016

Forslagsstiller:              Workshop om tjenestebasert adressering

Status:                            Registrert

Bakgrunn:

De avsenderadresser som benyttes på meldinger, er generelt lite opplysende. For brukeren vil det være bedre å få presentert de kontaktopplysninger som inngår i hodemelding/fagmelding.

Beskrivelse av foreslått tiltak

Det bør utarbeides en standard med konkrete krav til hvordan kontaktinformasjon fra meldinger skal presenteres i EPJ-systemene ved mottak.                                                   

Direktoratets merknader

Prioriterte innspill

Innspill under behandling

Fullførte innspill

Innspill som har blitt vurdert, men som ikke vil bli behandlet

 

 

Sist oppdatert: 17. mars 2016

​Fant du det du lette etter?​