Logo for print

Hvert enkelt kravdokument er beskrevet i et eget underkapittel med en beskrivende overskrift og en kort innledning som skal gjøre det mulig for den enkelte virksomhet innenfor målgruppen å avgjøre om kravdokumentet er relevant for IKT-system de benytter.

Dersom det er flere versjoner av en standard er hver versjon beskrevet i et eget underkapittel.

Nedenfor gis det en kort beskrivelse av hvilke opplysninger som kan inngå. Det er angitt hvilke opplysninger som er obligatoriske.

Kravdokument (obligatorisk)

Den fulle, formelle tittelen på kravdokumentet med eventuell lenke til elektronisk versjon.
Eksempel: Henvisning - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse

Versjon

 Dersom utgiver benytter egne versjonsnummer, angis dette
 Eksempel: 1.1

Utgiver (obligatorisk)

Navn eller kortnavn på utgiver.
Eksempel: Helsedirektoratet

Utgivers dokumentID

Dokumentets identifikator hos utgiver.
Eksempel: HIS 80517:2014

Kodeverk OID

Globalt unik identifikator for kodeverk.

Benyttes kun for kodeverk.

Alternativ dokumentID

Alternativ dokumentidentifikator. Benyttes dersom det for kravdokumentet i tillegg til utgivers dokumentID finnes en annen dokumentID som er i utstrakt bruk.
Merk: Benyttes for eksempel dersom to standardiseringsorganisasjoner har en felles standard.
Eksempel: ISO 21731:2014 er bedre kjent som HL7 v3 RIM.

Publiseringsdato

Den datoen dokumentet ble publisert.

Benyttes dersom det ikke finnes en Utgivers dokumentID eller et versjonsnummer.

Tilgjengelig fra

Angir hvor dokumentet er tilgjengelig fra.

Dersom det ikke finnes direkte referanse til elektronisk nedlastbar versjon av kravdokumentet beskrives her hvor dokumentet er tilgjengelig.

Dersom kravdokumentet i Norge er tilgjengelig fra en annen enn utgiver, vil også dette være angitt med nødvendige kontaktopplysninger.

Erstatter

Benyttes kun dersom dette kravdokument erstatter et annet kravdokument eller en tidligere versjon av samme dokument. I slike tilfeller angis Utgivers dokumentID eller annen dokumentidentifikator til det kravdokumentet som erstattes.

Eksempel: HIS 80517:2005

Erstattes av

Benyttes kun dersom dette kravdokument er erstattet av et annet kravdokument eller en ny versjon av samme dokument. I slike tilfeller angis Utgivers dokumentID eller annen dokumentidentifikator til det nye kravdokumentet.

Eksempel: HIS 80517:2014

Status (obligatorisk)

Angir hvor i livssyklusen et kravdokument befinner seg. Følgende muligheter finnes:

 • Under utprøving - Denne status benyttes dersom Helsedirektoratet anbefaler at virksomhetene bør utprøve en ny standard eller versjon av en standard med sikte på å erstatte en obligatorisk standard.
 • Under innfasing - Denne status benyttes i den perioden et nytt kravdokument eller en ny versjon av et kravdokument anbefales tatt i bruk og fram til bruken av tidligere versjoner av samme kravdokument har opphørt.
  Ved første versjon av et kravdokument vil innfasingsperioden vare frem til hovedtyngden av målgruppen benytter dette.
 • Aktiv - Denne status benyttes fra innfasing er gjennomført og frem til utfasing starter.
 • Under utfasing - Denne status benyttes dersom denne versjonen av kravdokumentet planlegges tatt ut av bruk.
 • Utgått - Kravdokument med denne status skal ikke benyttes hvis de er erstattet av et annet obligatorisk kravdokument.
  For øvrig benyttes denne status for kravdokument som ikke anbefales benyttet mer.

Obligatorisk for

Angir de typer virksomheter i helse- og omsorgstjenesten (målgrupper) som kravdokumentet er obligatorisk for. Dersom et kravdokument kun angår en del av virksomhetene av den angitte type, vil dette være presisert med tilleggsopplysninger som skal gjøre det mulig for den enkelte virksomhet å avgjøre om virksomheten tilhører målgruppen eller ikke.

For elektroniske meldinger skilles det mellom målgruppe for sending av melding og målgruppe for mottak av melding.

Eksempel:

 • Allmennlegetjenesten (sende)
 • Helseforetak og private sykehus (motta)

Hjemmel

Angir hjemmel for å gjøre kravdokumentet obligatorisk.

Benyttes kun dersom kravdokumentet er entydig identifisert og angitt som obligatorisk i forskrift.

Eksempel: Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten § 6 første ledd nr. 2

Kan erstattes av

Benyttes dersom det i forskrift er angitt to versjoner av et kravdokument og vil da inneholde Utgivers dokumentID eller annen dokumentidentifikator til den alternative versjonen av kravdokumentet.

Besluttet av

Angir at en offentlig myndighet har besluttet å gjøre kravdokumentet obligatorisk med referanse til hjemmel i forskrift.

Eksempel: Helsedirektoratet med hjemmel i Norsk pasientregisterforskriften § 2‑2

Frist

Angir frist for å ta kravdokumentet i bruk.

Benyttes kun for kravdokument med status Under innfasing.

Alle virksomheter i den aktuelle målgruppen skal fra den angitte dato enten etterleve kravet, eller dokumentere at de har unntak fra kravet eller at kravet ikke er relevant i forhold til noen av de IKT-system som de benytter.

I enkelte tilfeller kan fristen være forskjellig for forskjellige typer virksomheter.

Bruk skal opphøre innen

Angir når bruk av et kravdokument skal opphøre.

Benyttes kun for kravdokument med status Under utfasing.

I enkelte tilfeller kan denne datoen være forskjellig for forskjellige typer virksomheter.

Anbefalt for

Angir hvilke typer virksomheter i helse- og omsorgstjenesten (målgrupper) som kravdokumentet er anbefalt for.

Eksempel: Tannhelsetjenesten (sende og motta)

Anbefaling

Angir bakgrunnen til at kravdokumentet er anbefalt. Følgende skal inngå i Referansekatalogen for e-helse som anbefalt:

 • Standarder som offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte har anbefalt.
 • Standarder som er utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen for e-helse som anbefalt dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet.

Eksempel: Brev fra Sosial- og helsedirektoratet til landets regionale helseforetak og landets helseforetak, datert 19.02.2008.

Profil av

Angir navnet og eventuelt utgivers dokumentID til det kravdokumentet som dette er en profil av.

Skal være angitt dersom kravdokumentet er en profil av et kravdokument i denne Referansekatalogen for e-helse.

Normative referanser

Dokument som er uunnværlige for anvendelsen av kravdokumentet.
Merk: En normativ referanse skal alltid være referert i kravdokumentet.
Eksempel: Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse (HIS 80704:2014)

Relatert dokument

Dokument som vurderes som spesielt relevante ved anvendelsen av kravdokumentet.

Relatert dokument skal inkludere den fulle, formelle tittelen på relatert dokument med eventuell lenke til elektronisk versjon. Dersom det ikke finnes direkte referanse til elektronisk nedlastbar versjon av kravdokumentet beskrives her hvor dokumentet er tilgjengelig.

Merk: Et relatert dokument bør være referert fra kravdokumentet.

Eksempel: Adresseopplysninger i nasjonale meldingsstandarder (HISD 1029:2011)

Tilgjengelige profiler

Angir hvilke profiler av dette kravdokumentet som er utarbeidet for spesifikke anvendelser og/eller målgrupper.

Referansekatalog ID (obligatorisk)

Intern identifikator som tildeles når et kravdokument tas inn i Referansekatalogen for e-helse. Referansekatalog ID består av to ledd; et kravdokumentnummer (heltall) samt et versjonsnummer. Versjonsnummeret settes til 1 første gang et kravdokument tas inn i Referansekatalogen og inkrementeres deretter med 1 for hver nye versjon som tas inn.

Identifikatoren er av typen OID. For enkelhets skyld er bare de to siste leddene i OID'en tatt med i hvert enkelt innslag i Referansekatalogen for e-helse. Den globalt unike identifikatoren får en ved å sette prefikset 2.16.578.1.12.4.1.7 foran Referansekatalog ID.

Eksempel: Henvisning - Informasjonsmodell og XML meldingsbeskrivelse har Referansekatalog ID 26.1 for første versjon. Den fulle Referansekatalogidentifikatoren for dette kravdokumentet blir dermed 2.16.578.1.12.4.1.7.26.1.

Sist oppdatert: 21. mars 2018

​Fant du det du lette etter?​