Logo for print

Formål

Referansekatalogen skal gi virksomhetene i sektoren og deres leverandører en oversikt over aktuelle standarder for de ulike virksomhetstypene.

Referansekatalogen inneholder nærmere opplysninger om standarder som er obligatoriske med hjemmel i forskrift, samt andre standarder anbefalt av Direktoratet for e-helse eller annen offentlig myndighet.

Det er den enkelte virksomhet i helse- og omsorgstjenesten som som skal forsikre seg om at de IKT-systemer som benyttes, oppfyller relevante krav. Dette kan skje ved at virksomhetene krever av sine programvareleverandører at disse dokumenterer hvilke krav som systemene oppfyller.

Forvaltning

Direktoratet for e-helse har opprettet et sekretariat i avdeling Standardisering med ansvar for forvaltning og drift av Referansekatalogen.

Forslag til endringer som sekretariatet mottar vil bli behandlet i henhold til de rutiner som Direktoratet for e-helse vedtar. For hvert forslag som mottas vil det bli gjennomført en mindre utredning hvor berørte parter blir konsultert ved behov. SamUT, NUFA og NUIT vil bli involvert i vurderingen av forslagene i den grad det er behov for dette. Endelig beslutning når det gjelder anbefalte standarder fattes av Direktoratet for e-helse.

Nye forslag til standarder som Direktoratet for e-helse mener bør bli obligatoriske, vil bli oversendt til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefaling om forskriftsfesting. Det vil i såfall bli gjennomført en offentlig høring.

En pdf-versjon av katalogen vil bli publisert to ganger årlig, mens versjonen på ehelse.no vil oppdateres fortløpende med en oversikt over hvilke oppdateringer som er foretatt. Det blir mulig å søke etter dokumenter med utgangspunkt i tittel, målgruppe, identifikator og liknende.

Kriterier for anbefalte standarder 

Følgende skal inngå i Referansekatalogen som anbefalt:

  • Standarder som offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte har anbefalt.
  • Standarder som er utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet.

Andre standarder kan tas inn i Referansekatalogen som anbefalt dersom:

  • Standarden avhjelper et erkjent behov
  • Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden
  • Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder
  • Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet
  • Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier
  • Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

NUIT har gitt sin tilslutning til disse kriteriene.

Sist oppdatert: 16. desember 2015

​Fant du det du lette etter?​