Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​​ehelse.no retter seg mot alle som jobber med eller er interessert i e-helse, enten som beslutningstakere, utviklere eller forvaltere av e-helsetjenester.

Nettstedet skal være en nasjonal informasjonskanal innenfor e-helse. Her finnes:

 • aktuelle nyheter og møtekalender
 • informasjon om nasjonale prosjekter og strategier
 • informasjon fra møter i nasjonale utvalg og andre arenaer som koordinerer og prioriterer utvikling innenfor e-helse
 • referansekatalog over IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten
 • gjeldende standarder, kodeverk og andre kravdokumenter
 • informasjon om Norm for informasjonssikkerhet, personvern, lover og forskrifter

 

Helsedirektoratet har ansvar for utviklingen av ehelse.no og er ansvarlig redaktør.

Andre aktører som bidrar med innhold på ehelse.no er:

 • KommIT
 • Norsk Helsenett SF (NHN)
 • Nasjonal IKT HF
 • Norm for informasjonssikkerhet i helse- og omsorgssektoren
 • Folkehelseinstituttet (FHI)

Litt om bidragsyterne

Helsedirektoratet

Helsedirektoratet har et overordnet ansvar for oppfølging og realisering av de nasjonale strategiene for elektronisk samhandling og standardisering. Direktoratet har også ansvar for etablering av flere nasjonale IKT-prosjekter og iverksetter tiltak som omfatter hele helse- og omsorgssektoren. Helseportalen helsenorge.no og sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet (Normen) ligger også hos Helsedirektoratet.

Arbeidet med å utrede mulige løsninger for Én innbygger – én journal gjennomføres av Helsedirektoratet i samarbeid med sektoren.

Helsedirektoratet (helsedirektoratet.no)

KS KommIT

KommIT (Program for IKT-samordning i kommunesektoren) ble vedtatt av hovedstyre i KS på bakgrunn av at hver enkelt kommune ikke klarer å løse IKT-utfordringene alene i årene framover.

Kommunene samarbeider om felles kommunal IKT-arkitektur og læringsarena gjennom KommIT.

KS KommIT (ks.no)

Norsk Helsenett SF

Norsk Helsenett SF skal sørge for at det foreligger en hensiktsmessig og sikker infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle deler av helse- og omsorgstjenesten. Statsforetaket skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Statsforetaket skal kjenne brukeres og sektorens behov, og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med planlegging og drift av statsforetakets oppgaver.

Norsk Helsenett SF har etablert HelseCSIRT (Computer Security Response Team). Dette skal være helse- og omsorgssektorens felles kompetansesenter for informasjonssikkerhet. Senteret skal spre kompetanse om IKT-trusler og beskyttelsesmekanismer, monitorere trafikken på helsenettet og bistå aktørene ved konkrete IKT-sikkerhetshendelser. Målet er å forebygge og avhjelpe uønskede IKT-sikkerhetshendelser og ondsinnede inntrengingsforsøk.

Norsk Helsenett SF (nhn.no)

Nasjonal IKT HF

Nasjonal IKT HF ble etablert 1. januar 2014 som et helseforetak, basert på videreføring av det tidligere prosjektsekretariatet som også het Nasjonal IKT. Foretaket skal være de regionale helseforetakenes felles organisasjon for gjennomføring av prosjekter av felles interesse for de regionale helseforetakene.  

Nasjonal IKT HF (nasjonalikt.no)

Folkehelseinsitituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet (FHI) er et statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttet skal først og fremst levere kunnskap for folkehelse og rettssikkerhet. Kunnskapen understøtter instituttets aktiviteter når det gjelder beredskap, rådgivning, helseanalyse, forskning og tjenester.

Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Nytt nettsted

ehelse.no ble lansert i februar 2015, og er et helt nytt nettsted.
Det innebærer at:

 • all funksjonalitet ikke er på plass
 • funksjonaliteten ikke fungerer like godt som vi ønsker
 • de grafiske elementene kanskje ikke vises som de skal
 • det kan hende du vil savne noe innhold

Forbedringer av innhold vil komme fortløpende.

Mobil og nettbrett

Nettsiden er tilpasset de fleste moderne mobiltelefoner og nettbrett. Av nettlesere støttes siste versjon av Chrome, Firefox og Internet Explorer fullt ut. Nettsidene vil også fungere i Internet Explorer tilbake til versjon 8, men det vil være enkelte grafiske elementer som ikke vises korrekt i eldre versjoner.

Kontakt redaksjonen

Har du spørsmål eller kommentarer, kontakt ehelse@helsedir.no

Sist oppdatert: 2. november 2015

​Fant du det du lette etter?​