Logo for print

​​​​​​​​​​​​​​​Ved samhandling mellom parter i helse- og omsorgstjenesten er det ofte behov for å kunne referere til objekter på en entydig måte, og til dette formålet brukes OID.

Hva er en OID?

OID (ASN.1 Object identifier) er et unik identifikator som på global basis kan identifisere et dokument, dataelement, meldingstype, organisasjon eller liknende på en entydig måte. Reglene for tildeling er spesifisert i den internasjonale standarden ISO/IEC 8824-1 Abstract Syntax Notation One: Specification of basic notation. OID benyttes i en rekke standarder og andre normative dokumenter fra bl.a. ISO, IEC, ITU og HL7, og brukes i Norge for å identifisere ulike objekter i helse- og omsorgstjenesten.

OID-hier​arki med verdier for helse- og omsorgstjenesten

En OID har en hierarkisk oppbygging hvor retten til å tildele nye identifikatorer under en node kan delegeres. Det fulle navnet på en slik node er satt sammen av navnet til noden på nivået over, samt betegnelsen på selve noden.

Til bruk innenfor helse- og omsorgstjenesten har Direktoratet for e-helse noden 2.16.578.1.12.4. Det fulle navnet på denne noden blir da:

joint-iso-itu.country.norway.organisasjoner.offentlig-forvaltning.helse-og-sosialsektoren

En oversikt over de viktigste nodene i helse- og omsorgstjenesten er gitt i figuren under:

 

OID-verdier for Direktoratet for e-helse, RHF-ene og Norsk Helsenett

Nodene for Direktoratet for e-helse, de regionale helseforetakene og Norsk Helsenett er som følger:

 

Tildeling av OID til identifikatorserier i helse- og omsorgstjenesten​

Direktoratet for e-helse tildeler primært en OID til identifikatorserier for nasjonalt bruk i helse- og omsorgssektoren, men kan også tildele virksomhetsinterne identifikatorserier dersom det er behov å kommunisere identifikatorer mellom forskjellige virksomheter. ​​

Forespørsel om tildeling av OID for en identifikatorserie sendes til inn via Kontaktskjema e-helsestandarder og kodeverk.

Følgende opplysninger må inngå i forespørselen:

  • Ansvarlig virksomhet
  • Betegnelse og eventuelt kort beskrivelse
  • Formål/bruksområde
  • Hvilke typer objekter som tildeles identifikatorer (personer, utstyr osv.)
  • Kort syntaksbeskrivelse (numerisk, alfanumerisk, OID, kontrollsiffer osv.)
  • Kontaktinformasjon til den som melder behovet, i tilfelle det skulle være behov for avklaringer.

Dersom identifikatorserien blir tildelt en OID, vil disse opplysningene bli publisert på ehelse.no. Kontaktinformasjon om den som melder behovet vil ikke bli publisert. 

Objektidentifikatorer referert fra HIS-standardene

Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1

Objektidentifikatorer benyttes i en rekke HIS-standarder for å referere til en et bestemt kodeverk, en type personidentifikator eller lignende. Det er spesielt innenfor områdene elektronisk samhandling og elektronisk pasientjournal at dette gjøres.

Følgende hovedkategorier er opprettet for HIS-standarder:

Nasjonale identifikatorserier for personer

  • Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1.4 identifikator

Følgende nasjonale identifikatorserier for personer er tildelt en OID:


 

Nasjonale identifikatorserier for virksomheter og organisatoriske enheter​

Følgende typer identifikatorserier for virksomheter og andre former for organisatoriske enheter er så langt tildelt en OID: ​​


 

Identifikatorer for EPJ komponenttyper​

  • Tildeles under OID: 2.16.578.1.12.4.1.6 epj-komponenttype

Alle EPJ komponenttyper for EPJ-standarder publisert på ehelse.no er tildelt en OID.

Disse benyttes for å entydig beskrive obligatoriske eller tillatte relasjoner mellom standardiserte komponenttyper. Siden en komponent kan identifiseres gjennom en OID, kan entydige relasjoner også opprettes mellom komponenttyper definert i forskjellige standarder, og relasjonene bevares på en sikker måte gjennom revidering av standarder.

Følgende noder benyttes ved tildeling av OID til EPJ komponenter:


Virksomhetsinterne identifikatorserier​

Direktoratet for e-helse tildeler primært en OID til identikatorserier for nasjonalt bruk, men kan også tildele virksomhetsinterne identifikatorserier.

De fleste virksomheter oppretter serier med identifikator for objekter til internt bruk. Eksempler på slike serier kan være ansattnummer, journalnummer og identifikatorer for datautstyr. Videre har virksomheter i helsevesenet i en årrekke måttet opprette såkalte hjelpenumre (H-nummer) for pasienter som ikke har hatt fødselsnummer eller d-nummer, eller hvor dette ikke har vært kjent.

I en del tilfeller kan det være behov for å kommunisere virksomhetsinterne hjelpenumre på tvers av virksomhetsgrensene. Skal dette kunne skje på en trygg måte, må H-nummeret ledsages av en objektidentifikator (OID) som entydig identifiserer serien av virksomhetsinterne hjelpenumre som H-nummeret tilhører. Tilsvarende gjelder dersom andre typer virksomhetsinterne identifikatorer skal kommuniseres på tvers av virksomhetsgrensene. ​

Mer informasjon om hjelpenumre og bruk av disse finnes i HIS 1001:2010 Identifikatorer for personer: Syntaks for fødselsnummer, hjelpenummer mv. 

Identifikatorer for personer, organisasjoner mv

Identifikatorserier for personer, organisasjoner mv. kan grupperes etter to akser:

  • Idenifikatorens gyldighet (virksomhetsintern, nasjonalt og globalt)
  • Type objekt (person, organisasjon, medisinsk-teknisk utstyr osv.)

For en del identifikatorserier vil formålet kunne endres over tid, noe som vil kunne innebære en endring av kriteriene for tildeling av en identifikator i serien. F.eks. kan en virksomhet som opprinnelig kun hadde egne ansatte i sitt register over brukere av et EPJ-system, på et senere tidspunkt ha behov for å inkludere eksterne.

Bruk av fellesbrukere, dvs. brukeridentiteter som kan benyttes av flere forskjellige personer, er svært uheldig og skal ikke forekomme.  ​​

Sist oppdatert: 6. juni 2018

​Fant du det du lette etter?​