Logo for print

Bakgrunnen for etablering av et felles nasjonalt laboratoriekodeverk er primært å skulle sikre entydig kommunikasjon mellom rekvirent og medisinske laboratorier. Sekundært skal det gi grunnlag for å hente ut sammenlignbar statistikk og rapportering.

Et kodeverk i bruk

Kodeverket ble gjort obligatorisk i norske laboratorier fra 1. oktober 2014. Mange aktører har gjort de nødvendige tilpasningene og tatt i bruk store deler av kodeverket. Det er lagt ned et stort arbeid for å utarbeide kodeverket både fra direktoratet og fagmiljøene. Laboratoriene har hatt betydelig arbeid med å gå over fra lokalt til ett felles kodeverk. Tilbakemeldinger fra helseregioner, laboratorier og allmennleger er at kodeverket kan tas i bruk slik det nå foreligger og videreutvikles over tid.

Oppdraget

Arbeidet med et felles kodeverk startet med oppdrag i St.meld. Nr. 5 (2003-2004) og har gått over mange år. Arbeidet med et entydig kodeverk understøttes også i Meld.St. Nr. 9 (2012-2013) En innbygger- en journal. Det har vært ulike former for involvering fra fagmiljøene underveis i arbeidet og fokus har vært på utvikling av en løsning over tid.

Referansegrupper

Direktoratet for e-helse forvalter og administrerer helsefaglige kodeverk, herunder Norsk laboratoriekodeverk. I 2016 ble det opprettet referansegrupper innenfor hvert av de seks fagområdene med representanter oppnevnt fra de regionale helseforetakene, Folkehelseinstituttet og private laboratorier. I tillegg er det opprettet et nasjonalt fagråd sammensatt fra alle referansegruppene for håndtering av felles saker. Referansegrupper og fagråd skal gi råd vedrørende laboratoriefaglige problemstillinger, bidra med begrepsavklaringer og terminologisk rådgivning. Oppnevnte representanter i referansegrupper og fagråd skal sikre forankring og legitimitet i fagmiljøene. For E-helse er det viktig at styring og videreutvikling av kodeverket skjer i tett dialog og samhandling med fagmiljøene.

Behov for tilpasning og videreutvikling

Deler av kodeverket, spesielt innenfor noen av laboratoriefagene, vil fortsatt kreve tilpasning og videreutvikling. E-helse vil ha fokus på dette framover i samarbeid med fagmiljøene gjennom etablerte fag- og samhandlingsarenaer. Publiseringsverktøyet for kodeverket skal gjennomgås og tilpasses.

Videre arbeid med kodeverket vil justeres og forbedres med utgangspunkt i verdifulle tilbakemelding fra fagmiljøene.

Koordinering er nødvendig

En koordinering av innføringsarbeidet for NLK er nødvendig. Det vil styrke gjennomføringsevnen mellom primærhelsetjenesten, laboratorier, spesialisthelsetjenesten og leverandører.  I tillegg vil det sikre entydig bruk av kodeverket, ønsket kvalitet på meldingsutvekslingen og visningen av laboratoriesvarene. E-helse vil i samarbeid med sektoren se på hvilke tiltak som er nødvendig og hvordan dette kan løses.

Om Norsk laboratoriekodeverk (NLK)

Norsk laboratoriekodeverk omfatter fagområdene medisinsk biokjemi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, patologi, klinisk farmakologi og immunologi og transfusjonsmedisin. 

Norsk laboratoriekodeverk (NLK) er bygd på den internasjonale NPU-terminologien (Nomenclature, Properties og Units), en terminologi som refererer til internasjonale standarder for laboratoriekoder. Behov som ikke kan dekkes av NPU-koder vil vurderes dekket av nasjonale NOR-koder eller supplerende opplysninger.

Etablering og implementering av et felles kodeverk for de seks laboratoriefagene er et omfattende arbeid som krever utvikling både innenfor det enkelte laboratoriefag og i samarbeid mellom fagmiljøene. 

Ny refusjonsordning

Sektoren er opptatt av den nye refusjonsordningen for polikliniske laboratorietjenester som planlegges innført fra 2018. Det er Helsedirektoratet som har ansvar for utarbeidelse av denne finansieringsordningen basert på laboratoriekodeverket. 

Fokus på god dialog

Fagmiljøene er enige i at det er behov for et felles laboratoriekodeverk. E-helse vil ha fokus på involvering og god dialog med fagmiljøene i det videre arbeidet. Det vil sikre faglig forankring og kvaliteten i Norsk laboratoriekodeverket.