Logo for print

​Direktoratet for e-helse ble etablert 1. januar 2016 med mål om å øke den nasjonale satsingen på digitalisering for å skape økt effektivitet og kvalitet i helsetjenesten.

Årsrapport Direktoratet for e-helse 2016 (PDF)

I 2016 har vi levert tjenester i henhold til tildelingsbrevet og også ivaretatt leveranser til helseregionene og andre på våre plattformer.

Høydepunkter

E-resept er nå innført hos fastleger, sykehus og apotek. I tillegg ble kjernejournal nasjonalt innført i løpet av 1. kvartal 2017, en milepæl vi har jobbet for gjennom hele fjoråret. Vi har parallelt utarbeidet produktstrategier for våre nasjonale løsninger som e-resept, kjernejournal, grunndata og helsenorge.no. Ambisjonsnivået er høyt og planene mange for å videreutvikle ny funksjonalitet for 2017.

Et annet viktig mål for direktoratet er å understøtte bedre samhandling mellom helseaktørene og legge til rette for en mer aktiv pasientrolle. Dette har vi blant annet gjort ved å ferdigstille et treårig arbeid med felles nettsider for de regionale helseforetakene helsenorge.no-plattformen. Spesialisthelsetjenesten har på den måten blitt mer helhetlig og tilgjengelig for pasienter og brukere.

Virksomhetsstrategi

I løpet av 2016 har vi utarbeidet ulike strategier for den nasjonale innsatsen på e-helse. Strategiene skal skape forutsigbarhet, trekke de mange initiativene i sektoren i samme retning og legge grunnlag for prioriteringer. Vi har nå et godt grunnlag for å utarbeide en virksomhetsstrategi for Direktoratet for e-helse i 2017.

Les mer om arbeidet vårt, nasjonale e-helsetjenester og veien videre i årsrapporten for 2016.