Logo for print
Prosjektet Elektronisk helsekort for gravide kom som et spesifikt oppdrag i tildelingsbrevet til Direktoratet for e-helse i fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2016 og 2017. 

– For å få helse-Norge til å henge bedre sammen er det viktig å tenke helhetlig og følge den nye e-helsestrategien. Derfor må vi noen ganger stoppe opp og gjøre en samordnet vurdering før vi går videre, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse. 

Å utsette beslutning om oppstart av gjennomføringsfase for Elektronisk helsekort for gravide har flere årsaker:

  • Direktoratet må vurdere arkitekturprogrammets nasjonale veikart som ferdigstilles oktober 2017, for å se hvor helsekortet settes inn i denne sammenhengen. 
  • Direktoratet ønsker å bruke føringene fra den helt ferske Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan for å bidra til tjenester som oppleves som helhetlige for brukerne.
  • Direktoratets kapasitet på styrings- og juridisk kompetanse er belastet.  En beslutning om å starte realisering av Elektronisk helsekort for gravide nå, kan ramme andre programmer, prosjekter og oppdrag.
  • Kapasitetsutfordringene utfordres ytterligere av et prioritert tilleggsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet som er varslet i kjølvannet av rapporten om IKT i Helse Sør-Øst som kom i forrige uke. 
Christine Bergland anerkjenner det gode arbeidet som Elektronisk helsekort for gravide-prosjektet hittil har nedlagt, også i resten av helsesektoren og hos leverandørene. 
 
– Vi må jobbe systematisk med prosjekter, også de som kommer som konkrete oppdrag i tildelingsbrev. Oppdragene må sees helhetlig og i et felles arkitekturarbeid. Målet er å sikre best mulig utnyttelse av ressurser, effektiv gjenbruk av felleskomponenter og styrke totalen av gode e-helseløsninger, sier Bergland.