Logo for print

​Strategien og tilhørende plan er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med aktører i helse- og omsorgssektoren.

Illustrasjonsfoto: Øyvind Eide

Last ned oppdatert Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 (PDF) og tilhørende plan for e-helse 2019-2022 (PDF).

Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning til dokumentene. De viktigste oppdateringene i strategien er:

  • Innbygger som ressurs: Vi må tilrettelegge for at innbyggerne kan bidra i egen behandling. Målet er en innovativ helsetjeneste som setter innbyggeren i sentrum.
  • Innovasjon: Offentlig sektor skal være en pådriver for innovasjon i næringslivet gjennom forutsigbare rammer. Det vil tilrettelegge for effektiv ressursbruk, økt verdiskaping og nye arbeidsplasser. Slik når vi bedre de helsepolitiske målene.
  • Informasjonssikkerhet: Innbyggerne skal ha tillit til at vi behandler helseopplysningene deres på en trygg og sikker måte. Det er en forutsetning for digitalisering at vi ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i de ulike e-helseløsningene.

Seks strategiske satsingsområder

Nasjonal e-helsestrategi er helse- og omsorgssektorens felles strategi for IKT og digitalisering. Strategien angir målene for IKT og digitalisering i sektoren og hvordan disse bidrar til å realisere overordnede helse- og omsorgspolitiske mål.


Strategien peker ut seks strategiske satsingsområder for perioden 2017 – 2022: 

1. Digitalisering av arbeidsprosesser
2. Bedre sammenheng i pasientforløp
3. Bedre bruk av helsedata
4. Helsehjelp på nye måter
5. Felles grunnmur for digitale tjenester
6. Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne

Nasjonal e-helsestrategi 2017-2022 samler de sentrale aktørene i helse- og omsorgssektoren om en felles utviklingsretning for e-helse. Plan for e-helse 2019-2022 gir en samlet fremstilling av 14 prioriterte innsatsområder av nasjonal betydning for å realisere e-helsestrategien. Planen skal bidra til forutsigbar digitalisering gjennom strategisk styring og nasjonal samordning på e-helseområdet i helse- og omsorgssektoren.