Logo for print

Dette kom frem i gap-analysen som Direktoratet for e-helse våren 2018 har gjennomført sammen med helse- og omsorgssektoren.  En gap-analyse er en beskrivelse av faktisk nåsituasjon, ønsket fremtidig situasjon og identifisering av forskjellene mellom dem og en plan for å fylle gapet.

Anbefaling og avdekkede behov

Rapporten "Utviklingstrekk 2018 – relevante drivere og trender" er kunnskapsgrunnlaget for analysen som er gjennomført, og anbefalingene for revidering.

Anbefalingen ble presentert for Prioriteringsutvalget, Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) i slutten av mai i forbindelse med at Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan (2017-2022) skal revideres. Reviderte strategi og handlingsplan vil bli behandlet i Nasjonalt e-helsestyre (NEHS) i desember.

 Gjennom analysen er det også avdekket behov for:

  • å oppdatere og samstemme struktur i strategidokumentene
  • å sikre at sentrale begreper er definert.

Forbereder revidering

Direktoratet for e-helse planlegger nå revideringsfasen. Den skal etter planen skje i august og september. Deretter blir det innspill og forankringsrunder i oktober og november.

Arbeidet organiseres gjennom interne arbeidsmøter i Direktoratet for e-helse, dialogmøter med NUIT-medlemmene og NUFA-representanter, samt møter med pasient- og brukerorganisasjonene. I tillegg skal det utarbeides nøkkeltallsindikatorer til de strategiske tiltakene i handlingsplanen. Indikatorene skal sikre at det blir mulig å følge med på strategisk måloppnåelse på en oversiktlig måte. Det endelige dokumentet skal behandles av Nasjonalt e-helsestyre i desember. Parallelt vil det jobbes med å utvikle nytt kommunikasjonsmateriell for de reviderte strategidokumentene og tilhørende nøkkeltallsindikatorer i januar 2019.

Felles retning

Det er aktørene i NUIT som har pekt på behovet for å revidere handlingsplanen og behandle den i Direktoratet for e-helses nasjonale fora, som består av Nasjonalt e-helsestyre (NEHS), Prioriteringsutvalget (NUIT) og Fagutvalget (NUFA). Dette skal sikre felles referansepunkter for sektorens diskusjoner knyttet til prioritering, rekkefølge og operasjonalisering av nasjonale, strategiske tiltak.

Nasjonal e-helsestrategi vil være førende frem til 2022. Den nasjonale handlingsplanen for e-helse skal vurderes årlig med utgangspunkt i rapporten om utviklingstrekk fra Direktoratet for e-helse. Målet er at hele helse- og omsorgssektoren stiller seg bak Nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan, og bruker den som en mulighet til å heve kvalitet, bedre pasientsikkerheten og oppnå en mer bærekraftig og effektiv helse- og omsorgstjeneste.