Logo for print

​Rapporten Utviklingstrekk 2018 beskriver utviklingen på e-helseområdet. Rapporten er et startpunkt for arbeidet med å skape et felles kunnskapsgrunnlag til bruk i politikkutforming, forvaltning og praksis. Rapporten danner også et viktig kunnskapsgrunnlag for oppfølgingen av nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.

Dette grunnlaget vil være i kontinuerlig endring og gjenstand for kontinuerlig kvalitetsforbedring. Beskrivelsene i rapporten skal bidra til å forstå utviklingen på e-helseområdet. Et av målene for arbeidet med grunnlaget er å samle kunnskap i sektor og hos relevante aktører for å skape felles ramme som sektor kan stille seg bak og identifisere seg med.

Noen hovedfunn fra rapporten Utviklingstrekk 2018:

  • Pasientens forutsetninger og ansvar for å ivareta egen helse er i endring og forventninger til effektive e-helseløsninger øker
  • Robotisering og skytjenester er blant teknologiområder som påvirker muligheter og rammer for digitalisering i helsesektoren
  • Aktørene i sektor  har digitalisering høyt som strategisk satsningsområde

Les rapporten Utviklingstrekk 2018