Logo for print

​I dag består helsetjenesten av for mange ulike systemer som ikke snakker sammen i tilstrekkelig grad.  Behovet for nasjonal styring og felles innsats har lenge vært understreket fra flere hold.


© Rebecca Ravneberg / Direktoratet for e-helse

– Med denne strategien tar vi grep for å samle og styre IKT-utviklingen slik at helse-Norge går i en samlet og riktig retning mot målet om Én innbygger – én journal, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

E-helsestrategi

E-helsestrategien er utarbeidet av Direktoratet for e-helse i samarbeid med helsesektoren. Styringsorganet Nasjonalt e-helsestyre har gitt sin tilslutning.
Bakteppet er visjonen om å digitalisere helse- og omsorgstjenesten slik at den oppleves enklere, bedre og mer helhetlig for innbyggerne. Samtidig skal digitaliseringen øke den reelle kvaliteten i helsetjenestene og legge til rette for en bedre ressursutnyttelse.

Strategien peker på flere sentrale utfordringer som må løses nasjonalt. Noen må løses på kort og mellomlangt sikt, før en felles nasjonal løsning for elektronisk pasientjournal og pasientadministrativt system er på plass.

– Det er viktig at vi sammen gjør en innsats og tar de riktige prioriteringene.  Dette innebærer både organisatoriske og tekniske endringer, sier Bergland.

© Shutterstock

Innsatsområder

Den nye nasjonale strategien har seks strategiske hovedområder med ulike innsatsområder:

1)      Digitalisering av arbeidsprosesser
De elektroniske pasientjournalsystemene skal moderniseres regionalt, og legemiddelbehandlingen skal digitaliseres innenfor hvert helseforetak og i hver kommune.

2)      Bedre sammenheng i pasientforløp
Den digitale legemiddelkjeden på tvers av helse- og omsorgssektoren skal styrkes. Digitale innbyggertjenester skal sikre pasientrettigheter, og et utvalg av viktige helseopplysninger skal ved behov være tilgjengelig, uavhengig av behandlingssted.

3)      Bedre bruk av helsedata
Det skal bli enklere å hente ut og sammenstille data fra ulike helseregistre. Effektiv tilgang til korrekte og oppdaterte opplysninger er en forutsetning for kvalitetsforbedring, helseanalyse, ledelse, beredskap og forskning.

4)      Helsehjelp på nye måter
Helse- og omsorgstjenestene vil alltid være avhengige av det konkre­te møtet mellom mennesker. Digital teknologi kan imidlertid redusere behovet for fysisk oppmøte, og samtidig øke kvaliteten i tjenestene. Det skal legges til rette for spredning og innovasjon av denne typen velferdsteknologi.

5)      Felles grunnmur for digitale tjenester
Samhandling forutsetter en felles grunnmur for deling av helseopplysninger, som gir helsepersonell enkel og sikker tilgang til disse.

6)      Nasjonal styring av e-helse og økt gjennomføringsevne

Den nasjonale styringsmodellen skal styrkes og videreutvikles og det må komme på plass nye finansieringsmodeller. Dette for å realisere e-helse på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Handlingsplan

I tillegg til strategien er det laget en handlingsplan med tiltak som skal realisere strategien.  Denne skal revideres som følge av strategiske valg i perioden.