Logo for print
 
Christine Bergland, direktør i Direktoratet for e-helse. Foto: Rebecca Ravneberg.

– Behovet for helsehjelp i samfunnet øker og setter press på felleskapets midler. Vi må levere mer kostnadseffektivt hvis vi skal ha sikre og samordnede e-helsetjenester i årene som kommer. En ny e-helseorganisering vil gi økt kraft gjennom mer fleksibel finansiering, tydeligere rollefordeling og bedre bruk av markedet, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Dagens styringsmodell gir lav gjennomføringsevne og lite koordinert utvikling av IKT i helse- og omsorgstjenesten. Derfor anbefales det til Helse- og omsorgsdepartementet at de nasjonale fellesløsningene for IKT bør håndteres av en nasjonal leverandør som tar et helhetsansvar. Det samme forslaget ligger også i rapporten IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren og tar utgangspunkt i nasjonal e-helsestrategi og handlingsplan 2017-2022.

Utredning av ulike konsept

Direktoratet for e-helse utreder nå ulike konsept for ny organisering. Det er primært to alternative modeller for organisering som utredes, AS eller statsforetak. Direktoratets anbefaling til departementet vil foreligge nærmere sommeren.

– Vi vil nå involvere relevante eksterne aktører i utredningsarbeidet som RHF-ene, fastlegene og kommunene for å nevne noen, sier Bergland.

Nye finansieringsmodeller

For at vi skal lykkes med gode fellesløsninger, må også måten vi tenker om finansering endres.

Som hovedregel mener vi at myndighetsoppgaver bør finansieres over statsbudsjettet. For leveranseoppgaver som utvikling, forvaltning, drift og vedlikehold av nasjonale IKT-løsninger anbefaler Direktoratet for e-helse obligatorisk samfinansiering, sier Bergland. 
Mer konkret betyr det at både helseforetakene, fastlegene, kommunene og eventuelt andre må ta sin del regningen når fremtidige nasjonale og samordnede IKT-løsninger tas i bruk.