Logo for print

​Gjennom helseregistre, befolkningsbaserte helseundersøkelser og andre kilder til persondata har Norge unike datakilder for helseforskning.

Store gevinster

En god utnyttelse av disse datakildene kan gi store gevinster for den enkelte pasient og for norsk helsevesen, men det har dessverre vært for tungvint og tidkrevende å få tilgang til dataene. Avtalen som er inngått mellom Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse kan endre dette.

− Våre omfattende persondata og muligheter for å koble ulike datakilder gir oss unike forskningsmuligheter, men regelverk og forvaltningssystemer gjør at forskere bruker for stor del av tiden sin på å få tilgang til dataene de trenger for å utføre forskningsarbeidet sitt, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet.

 

Arvid Hallén, administrerende direktør i Forskningsrådet, og direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse, undertegnet i dag en samarbeidsavtale om å etablere løsninger for enklere tilgang til helsedata til forskning. Avtalen skal styrke forskning, innovasjon, næringsutvikling og ikke minst helsetjenester som kommer norske pasienter til gode.

Nasjonal helseanalyseplattform

Før jul publiserte Forskningsrådet rapporten Enklere tilgang - mer forskning (PDF).

Her understrekes behovet for å etablere en felles nasjonal helseanalyseplattform og at et samarbeid mellom Forskningsrådet og Direktoratet for e-helse kan sikre realisering av en slik plattform.

Hallén understreker at en nasjonal helseanalyseplattform vil være svært viktig for en god utnyttelse av dataene.

- I tillegg ser vi fram til rapporten fra Helse- og omsorgsdepartementets ekspertgruppe som skal utrede enklere og bedre tilgang til helsedata. Den kan legge grunnlaget for bedre juridiske og forvaltningsmessig rammeverk rundt utnyttelsen av persondatakildene. 

Felles infrastruktur

Direktoratet for e-helse har i en fersk rapport foreslått å innføre fellestjenester og en felles referansearkitektur for helseregistrene.

− Denne avtalen gjør det mulig å realisere felles infrastruktur i løpet av rimelig tid. Ved å lage en felles plattform kan vi bidra til bedre utnyttelse av de gode helsedataene vi har både på kort og lengre sikt. I dag bygges det for mye teknisk infrastruktur i siloer. Det er dyrt, tungvint og relativt kortsiktig. Vi gleder oss til dette samarbeidet, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse.

Forskerservice

I tillegg til en nasjonal infrastruktur skal det også utvikles en effektiv og moderne forskerservice som inkluderer helhetlige og dedikerte veilednings- og støttetjenester, variabeloversikter, dokumentasjon av kvalitet, analyseplattform, lagringsfasiliteter og kursvirksomhet.

Forskningsrådet skal blant annet bidra med midler til de delene av helseanalyseplattformen som er essensielt for forskning. Direktoratet for e-helse skal prioritere utvikling av disse.