Logo for print

- Knutepunktet vil utgjøre kjernen i en nasjonal infrastruktur for velferdsteknologi, sier Thor Steffensen som er prosjektleder for Arkitektur- og infrastrukturprosjektet i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Fredag 13. oktober kl. 13-15 inviterer Nasjonalt velferdsteknologiprogram til informasjonsmøte om velferdsteknologisk knutepunkt i Direktoratet for e-helse.

Stegvis implementering

Kommuner som er kommet langt med implementering av velferdsteknologi, har behov for å automatisere dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og kommunenes elektroniske pasientjournaler. I valget mellom en-til-en-integrasjoner for hver enkelt løsning og en fellesløsning, gir knutepunktet mulighet for skalering slik at flere løsninger kan kobles på.

 - Fravær av felles infrastruktur og systemer som ikke snakker sammen er en barriere for utbredelse av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenesten, sier prosjektleder Thor Steffensen.

Nasjonalt velferdsteknologiprogram anbefaler en stegvis implementering av knutepunktet i samarbeid med et utvalg kommuner og deres leverandører.

Behovsbilde i utvikling

- Enkelte grunnleggende behov er identifisert, men det er et ønske om ytterligere harmonisering av behov mellom kommuner. Behovsbildet er i stadig utvikling på grunn av den tjenesteinnovasjonen som nå foregår i helse- og omsorgssektoren, derfor anbefaler vi å gjøre realiseringen av knutepunktet i små steg, sier Steffensen.

Programmet anbefaler at behovene og løsningsspesifikasjonene blir definert i tett samarbeid mellom utvalgte kommuner og deres leverandører. Implementeringen av knutepunktet vil foregå i henhold til denne stegvise tilnærmingen ut 2018. Det vil bli spesielt tilrettelagt for at implementeringene kan gjenbrukes av andre kommuner og leverandører.

Direktoratet for e-helse arbeider for å få på plass en helhetlig e-helse arkitektur, der bruk av felleskomponenter står sentralt.

- Inntil denne rammen er på plass så anbefales det at realiseringen i første fase, ut 2018, gjøres så enkel og kostnadseffektiv som mulig. Vi skal i størst mulig grad gjenbruke eksisterende lisenser og rammeverk, og basere oss på testrealisering gjennomført av Oslo kommune våren 2017, sier prosjektleder Thor Steffensen.

Evaluering i 2018

Mot slutten av første fase høsten 2018, vil arbeidet bli evaluert og det blir besluttet videre planer for realisering. 

- Veien videre kan enten resultere i at vi forlenger første fase for å få enda mer erfaring, at vi igangsetter en anskaffelse av et knutepunkt for fremtidig skalering, eller at behovet som knutepunktet dekker blir løst av andre felleskomponenter, sier Thor Steffensen.

Ulike løsninger vurdert

Siden opprettelsen i januar 2016 har Direktoratet for e-helse utredet ulike løsninger for å møte behovet for felles infrastruktur innenfor velferdsteknologi. Både økosystem, utvikling av plattform, og totalanskaffelser i markedet har vært vurdert.

- Vi valgte å være åpne underveis, og hadde flere møter med leverandørmarkedet i prosessen. Sammen med Oslo kommune har vi undersøkt flere måter å realisere et slikt knutepunkt på. Etter å ha utredet dette, ser vi nå at det vil være riktig å satse på trinnvis realisering, tilpasset et helhetlig e-helsebehov, sier Jon Helge Andersen, programleder for Nasjonalt velferdsteknologiprogram.