Logo for print

​I juli 2018 leverte Direktoratet for e-helse, i tett samarbeid med aktører i sektoren, en anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om konseptvalg for en felles journal- og samhandlingsløsning. Høsten 2018 ble det gjennomført en ekstern kvalitetssikring som støttet det anbefalte konseptet.

Vi har nå mottatt et oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet om å gjennomføre et forprosjekt. Her skal vi besvare spørsmål om blant annet omfang, gjennomføring, finansiering, organisering og ansvar.

– Det er positivt at vi nå har landet et konseptvalg. Dette er et viktig veivalg for hele helsetjenesten. Nå blir det viktig å legge en god plan for det videre arbeidet slik at vi får en best mulig gjennomføring, sier Christine Bergland.

Bedre samhandling

I dag er det en stor utfordring at IKT-systemene snakker dårlig sammen på tvers av virksomhetene i helse- og omsorgssektoren. En ny journal- og samhandlingsløsning skal gi bedre samhandling og helsepersonell skal få bedre tilgang til oppdatert og relevant informasjon om pasienten. Innbygger vil oppleve en mer helhetlig og koordinert helsetjeneste, og få økt pasientsikkerhet.

Veien videre

Prosjektet gjennomføres i tråd med statens prosjektmodell for kvalitetssikring av større statlige investeringer (KS-ordningen). Forprosjektet skal ferdigstilles i januar, for ekstern kvalitetssikring våren 2020. Anbefalingene etter forprosjektet og kvalitetssikringsrapporten (KS2) gir grunnlag for Stortingets beslutning.