Logo for print

​Direktør Christine Bergland mottok i dag prisen på vegne av Direktoratet for e-helse som utvikler, drifter og innfører løsningen. Overrekkelsen skjedde på Direktoratet for økonomistyring (DFØ) sin styringskonferanse.

- Kjernejournal er en nasjonal løsning som gir helsepersonell i hele landet tilgang på lik informasjon om pasienten. På helsenorge.no har vi alle tilgang til det samme om oss selv og kan legge inn egne opplysninger. Dette er nytt og viktig, sa Bergland.

Bedre stat-prisen - 25.jan 2017.jpg

Bildetekst: Christine Bergland på DFØs styringskonferanse.

Les mer om kjernejournal her og her.

Her er juryens begrunnelse:

Tilgang på informasjon mellom institusjoner og på tvers av nivåene i denne sektoren er en helt nødvendig forutsetning for å få til god samhandling. Tiltaket er viktig i denne sammenhengen. Løsningen bidrar til bedre samordning, og det ligger et potensiale for å spare betydelig tid og ressurser på tvers. Slike forbedringer i sektoren vil også gi positive effekter for samfunnet for øvrig, for eksempel ved at folk kommer raskere tilbake på jobb. Med tiltaket på plass gjøres ting i større grad riktig første gang.

Videre vil juryen trekke frem at tiltaket er et eksempel på god styring. De ansvarlige for tiltaket har etablert løsningen på en god måte. Det ble gjennomført en evaluering etter pilotutprøving i en region, og læringen derfra er benyttet for å få til en god nasjonal løsning. Brukere, ansatte og andre viktige interessenter har vært involvert i utviklingsprosessen og juryens inntrykk er at det er gjort gode valg og justeringer underveis. Løsningen fremstår som brukervennlig, samtidig som den ivaretar den hensyn til blant annet personvern og informasjonssikkerhet.

Denne pristildelingen løfter frem et stort nasjonalt tiltak, som har betydning for alle nordmenn og deres liv og helse. Løsningen er et svar på en viktig utfordring i helsetjenesten knyttet til tilgjengeligheten av kritisk informasjon. Juryen synes resultatet av utviklingsarbeidet er imponerende sett i lys av den tekniske kompleksiteten og hindre knyttet til juss og personvern. Arbeidet med utvikling og avklaring av regelverk og integrasjon med andre registre kan ha overføringsverdi til andre sektorer og virksomheter.