Logo for print
Direktoratet for e-helse har mottatt forslag til produktstrategi for digital postkasse til innbygger, og vil gi noen tilbakemeldinger ut fra vår rolle som pådriver for digitalisering i helse- og omsorgssektoren.

Direktoratet for e-helse støtter Difis arbeid som pådriver for digitalisering i offentlig sektor, ikke minst gjennom forvaltning av sentrale nasjonale felleskomponenter. Det er et betydelig arbeid som gjenstår, og både statlige og kommunale virksomheter har behov for tydelige nasjonale strategier og konkret bistand til å realisere nye og brukerrettede tjenester. Vi mener derfor det er positivt at produktstrategien for digital postkasse for innbyggere blir gjenstand for revisjon og forankret i forvaltningen.

Direktoratet for e-helse vil

  • Støtte opp om Difis arbeid med å etablere gode og brukerorienterte digitale tjenester i forvaltningen
  • Fortsatt arbeide ut fra målbildene som er forankret i Meld.St.9 (2012-2013)og Nasjonal e-helsestrategi
  • I samarbeid med aktørene i helsesektoren videreutvikle innsyns-, selvbetjenings- og dialogløsningene på helsenorge.no som preferert kanal for helhetlige digitale helsetjenester, men støtte at innbyggere som ikke er digitalt aktive på helsenorge.no, kan få utvalgte brev videreformidlet til digitale postkasser eller som utskrift og brevpost
  • Påpeke at det er betydelige juridiske og datasikkerhetsmessige utfordringer knyttet til å lagreinformasjonsutveksling i forbindelse med helsehjelp i digital postkasse
  • Sikre gode og brukerrettede tjenester tett integrert i saksbehandlingskjeden, med mulighet for utnyttelse av dynamiske data og felles datagrunnlag. Vi vil videreføre og videreutvikle bruken av kombinerte dialog- og innsynsløsninger, framfor en postkasse for brev

Kontakt
For kommentarer eller forespørsel om intervju, kontakt pressevakt.