Logo for print

En nasjonal journalløsning for kommunal helse- og omsorgstjeneste er et av tiltakene som skal oppfylle ambisjonene i «Én innbygger – én journal». Tiltaket skal også skape bedre samhandling mellom kommunale helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten, samt andre kommunale tjenester.

24. april gav Nasjonalt e-helsestyre sin tilslutning til å videreføre fire konseptalternativer for ytterligere vurdering.  

Beskrivelse av konseptalternativene

Det er tre hovedgrupper som er utgangspunktet for konseptene som nå videreføres:

  • en styrking av dagens løsninger (gruppe 1)
  • en nasjonal rammeavtale (gruppe 2)
  • en nasjonal kjerneløsning (gruppe 3)

Hovedgruppene representerer bredden av mulige strategiske valg for utviklingen av IKT-løsninger i kommunal helse- og omsorgstjeneste. Fra hver gruppe videreføres en eller to konseptalternativer.

Gruppe 1: Samordnet styrking av dagens kjerne- og samhandlingsløsninger

Kommuner og fastleger vil, som i dag, ha et selvstendig ansvar for å anskaffe, innføre og drifte kjerneløsninger. Nasjonale myndigheter tar større ansvar for å bedre samhandlingen på tvers av virksomheter og tjenestenivå. Sterkere regulering av virksomhetenes kjerneløsninger.

Konseptalternativ 1: Styrking av dagens kjerneløsninger

  1. Styrke dagens kjerneløsninger gjennom mer samordnet leverandørstyring, økt finansiering for videreutvikling i kjernesystemer, regulering av drift og forvaltning av kjernesystemer og godkjenning av driftsleverandører. Styrke de nasjonale samhandlingsløsningene.

Gruppe 2: Nasjonal rammeavtale

Nasjonal rammeavtale med et mindre antall leverandører som hver for seg leverer en samlet løsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Ulik virkemiddelbruk for å sikre innføring og utbredelse. Nasjonale myndigheter tar større ansvar for å bedre samhandlingen på tvers av virksomheter og tjenestenivå.

Konseptalternativ 4: Obligatorisk avrop på nasjonal rammeavtale for kjerneløsning

    • Obligatorisk for alle kommuner og fastleger å implementere løsningen fra en av rammeavtalens leverandører innen en gitt tidsfrist. Fastleger gjør eget valg innenfor avtalen. Kan ende opp med ulike løsninger innenfor den samme kommunen.

Gruppe 3: Nasjonal kjerneløsning

Nasjonalt tiltak for anskaffelse, innføring og drift av en kjerneløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dagens kjerneløsninger (for aktørene som inngår i tiltaket) fases ut og erstattes av en felles løsning. Ulike modeller for samhandling med spesialisthelsetjenesten


Konseptalternativ 5: En nasjonal kjerneløsning med opsjon for fastleger

  • Nasjonal kjerneløsning obligatorisk for kommuner, men fastleger og andre private med avtale vil ikke ha et sentralregulert pålegg om å ta i bruk løsningen. Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt. Dersom flere fastleger ikke tar i bruk den nasjonale kjerneløsningen, vil det fortsatt eksistere et stort antall kjernesystemer med behov for integrasjon med hverandre. Samhandling mellom ulike kjernesystemer må styrkes.

Konseptalternativ 7: Én felles, nasjonal kjerneløsning med en tilknyttet samhandlingsløsning

  • Nasjonal kommunal løsning etableres for alle kommuner, inkludert fastleger. Løsningen anskaffes, innføres og driftes nasjonalt. En integrert samhandlingsløsning ivaretar behovet for samhandling med andre deler av helsetjenesten.

Veien videre

De fire konseptalternativene skal detaljeres ytterligere og vurderes opp mot mål, kostnader og nytte. Da vil de fire konseptene settes opp mot nullalternativet, som er å videreføre dagens situasjon. Arbeidet skjer i tett samarbeid med KS og 44 kommuner, pasient- og brukerforeninger og spesialisthelsetjenesten.

I slutten av juni overleveres konseptvalgutredningen, med ett anbefalt konsept, til Helse- og omsorgsdepartementet.