Logo for print

​Som et tilleggsoppdrag til Utredningen av Én innbygger – én journal, har Helse- og omsorgsdepartementet gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede styrket gjennomføringsevne for IKT-utvikling i helse- og omsorgstjenesten. I den sammenheng er det nedsatt en arbeidsgruppe bestående av representanter fra norsk sektor, som skal levere sin rapport i løpet av september 2015.

Rapport fra studietur i Danmark

Likhetstrekk

Norge har store og komplekse e-helseprosjekter under utvikling og implementering. Dette gjør styring og koordinering til et sentralt tema i den politiske diskusjonen rundt IKT-utvikling i helse- og omsorgssektoren.

Danmark har de siste tiårene gjennomført store e-helseprosjekter som Sundhed.dk og Fælles Medicinkort. Samtidig er det gjennomført flere strategiske skifter i landets finansierings- og styringsmodell for e-helse.

- Det er flere likhetstrekk mellom Danmark og Norge når det kommer til organisering av helse- og omsorgstjenesten. Danmark har som Norge lang erfaring med digitale løsninger i sektoren, og et høyt politisk ambisjonsnivå på e-helseområdet. Dette gjør det interessant å være i dialog med og ikke minst høste erfaringer når vi nå utreder nye styringsmodeller for den norske e-helsesatsingen, sier avdelingsdirektør og leder for prosjekt styrket gjennomføringsevne  i Helsedirektoratet,  Roar Olsen.

Spørsmål til danske e-helseaktører

For å få frem ulike aspekter og perspektiver tilknyttet dansk e-helse ble det avholdt møter med sentrale aktører på statlig, regionalt og kommunalt nivå i Danmark. Programmet var organisert rundt følgende spørsmål:

  • Hvordan finansieres nasjonale e-helseprosjekter?
  • Hvordan styres gjennomføringen av nasjonale e-helseprosjekter i forhold til gitte oppdrag, kontroll og rapportering?
  • Hvordan foregår strategiske beslutningsprosesser med tilstrekkelig forankring og forpliktelse i sektoren?
  • Hvordan er ansvarsforholdet mellom stat, regioner og kommuner?

Erfaringer

Studieturen skaffet arbeidsgruppen god innsikt i hvordan dansk e-helse er organisert.
I Danmark er e-helse innlemmet i årlige økonomiforhandlinger mellom regjering, regioner og kommunene. Dette muliggjør langsiktig samfunnsøkonomisk planlegging, felles prioritering av nasjonale prosjekter og minsker risikoen for budsjettoverskridelser.

I tillegg er arbeidet søkt profesjonalisert på både nasjonalt og regionalt nivå gjennom sterk kravstilling til prosjektforslag, samt porteføljestyring og eksterne kvalitetssikringsmekanismer som følger utviklingen på igangsatte prosjekter.

- Det er interessant at danskene har etablert et tydelig skille mellom nasjonal premissgiver, bestiller-rollen og leverandørfunksjon. Dessuten har de gode erfaringer med felles offentlige strategier og eierskap til sentrale organisasjoner og prosjekter som MedCom og Fælles Medicinkort, sier Roar Olsen.

Presentasjoner

Virksomhet​

Presentasjon

Digitaliseringsstyrelsen​Presentasjon 1​
​DigitaliseringsstyrelsenPresentasjon 2
​Regioner - Sundhets-itPresentasjon​
Sundheds- og ældreministeriet​/ NSIPresentasjon​
​København kommunePresentasjon

 

skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin