Logo for print

​Vi har levert rapportene IKT-organisering i helse- og omsorgssektoren og Finansieringsmodeller for nasjonale e-helsetiltak til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) med anbefalinger om sterkere nasjonal styring, nye finansieringsmodeller og etablering av en felles leverandørfunksjon for IKT i helse- og omsorgssektoren. HOD skal nå behandle rapportene.

Dagens situasjon i helse

Helsesektoren har en utfordrende organisering og styringsstruktur. I dag tas beslutninger i hver av de 17.000 virksomhetene som finnes i helsesektoren. De har egne budsjetter og IKT-løsninger.

Dermed er også opplysninger om pasientene lagret i mange ulike IKT-systemer, og deles ikke mellom de stedene pasienten får behandling. Pasienten har liten oversikt over egne helseopplysninger og mulighet til å medvirke i beslutninger om egen helse. Helsepersonell bruker unødvendig mye tid på å samle inn informasjon fra ulike behandlingssteder. Denne tiden kunne vært brukt mer effektivt til å behandle pasienter og redusere lange helsekøer.

Våre tre anbefalinger

1. Sterkere nasjonal styring

Vi anbefaler at flere beslutninger tas på et nasjonalt nivå. Først da er sektoren som helhet rustet til å etablere helhetlige tjenester med innbyggeren i sentrum. Oppsummert vil det si at det som kan løses nasjonalt, bør løses nasjonalt.

2. Finansieringsmodeller

Moderne e-helseløsninger kommer ikke av seg selv. Det krever nye finansieringsmodeller slik at vi kan realisere de målene vi har for digitaliseringen i sektoren. Altså realiseringen av nasjonal e-helsestrategi og målene i Én innbygger – én journal.

3. Ny nasjonal tjenesteleverandør

En rekke store programmer (eks. Helseplattformen, Velferdsteknologi, Èn innbygger – èn journal og Helsedataprogrammet) tvinger frem et behov for en leverandørfunksjon for nasjonale løsninger. Organisasjonsformen til en slik leverandør påvirker finansieringsmulighetene.

Det er en viktig grunn til at en slik leverandør ikke kan være et direktorat. De viktigste grunnene til at vi ønsker en felles nasjonal leverandørfunksjon er krav til stordriftsfordeler, effektiv leveransekraft, og bedre utnyttelse av begrensede menneskelige og finansielle ressurser.

Vi anbefaler at forvaltning, videreutvikling og drift av nasjonale løsninger løses gjennom en nasjonal leverandør.