Logo for print

​Tirsdag 31. oktober presenterer Direktoratet for e-helse rapporten «Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet» (PDF) på e-helsekonferansen EHiN, som avholdes i Oslo Spektrum.

E-helse er for lite utforsket

E-helse som kunnskapsdomene er et felt med stor relevans for Norge, men det er fortsatt for lite utforsket. Dette fører til at en stor del av arbeidet med planlegging, gjennomføring og evaluering av helsesektorens digitaliseringsinnsats ikke bygger på et solid forskningsbasert kunnskapsgrunnlag. Dette gjør også at man i for liten grad trekker lærdom av pågående nasjonale og regionale e-helsetiltak.

Fire prioriterte kunnskapsbehov

Rapporten «Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet» baserer seg på innspill fra en rekke aktører i helse- og omsorgssektoren og forskningssystemet. Et mangfold av kunnskapsbehov har blitt løftet fram, og vitner om et stort engasjement for kunnskap som strategisk virkemiddel på e-helseområdet.

Direktoratet for e-helse ønsker særlig å prioritere:

1. Følgeforskning på Én innbygger – én journal

Det er behov for prosjekter som følger moderniseringen av sektorens journalløsninger (EPJ/PAS). I tillegg trengs prosjekter som tar for seg sentrale komponenter i en felles digital grunnmur, som infrastruktur, tekniske og semantiske standarder, informasjonssikkerhet og personvern. Prosjektene må bidra til læring underveis, og på tvers av tiltakene.

2. Innbyggerperspektivet

Innbyggeren spiller hovedrollen i visjonen om et enklere helse-Norge. Samtidig spiller innbyggeren flere roller, både som pasient og bruker i et helse- og omsorgssystem, forbruker i et marked for personlig helseteknologi og borger med rettigheter og plikter i et samfunnsliv. Det er behov for studier som undersøker hvordan innbyggerens roller og relasjoner til egen helse formes i møte med e-helsetiltak i og utenfor det offentlige helsesystemet.

3. Effektforskning

Sammenhengen mellom e-helsetiltak og de politiske målsettingene for helse- og omsorgssektoren er ikke godt nok forstått. Derfor bør det igangsettes effektstudier av alle e-helseprosjekter i den nasjonale porteføljen. Det er behov for prosjekter som kan måle ulike effekter av e-helsetiltak; kliniske og helsemessige, pasientopplevde, økonomiske og organisatoriske.

4. Systematiske kunnskapsoppsummeringer

I arbeidet med rapporten har det kommet fram at det eksisterer mye forskning og kunnskap som kan være relevant for strategisk arbeid på e-helseområdet. Denne kunnskapen er i liten grad oppsummert og ferdigstilt. Det er behov for systematiske kunnskapsoppsummeringer på alle de seks strategiske satsingsområdene i den nasjonale e-helsestrategien. Oppsummering av eksisterende kunnskap kan også bidra til å avdekke gap mellom kunnskapsstatus og kunnskapsbehov, og identifisere behov for ny forskning.