Logo for print

- Bruk av nasjonal standardisert terminologi kan bidra til bedre kvalitet og økt sikkerhet ved planlegging og oppfølging av helsehjelp når ulike faggrupper samarbeider om/med pasienten. Dette kan bidra til å styrke pasientforløpet, sier Alfhild Stokke, avdelingsdirektør for helsefaglig kodeverk og terminologi i Direktoratet for e-helse.

Anbefalt terminologi

Anbefalingen i den nye rapporten Terminologi innen sykepleiepraksis (PDF) er å ta i bruk ICNP (International Classification for Nursing Practice) som brukergrensesnitt-terminologi i kombinasjon med SNOMED CT som referanseterminologi.

ICNP er den terminologien som fremstår som best egnet til å dekke behov for arbeids- og beslutningsstøtte innen sykepleiepraksis, mens SNOMED CT best ivaretar det overordnede behovet for bedre informasjonsutveksling og samhandling på tvers i helse- og omsorgsektoren.

Bedre kvalitet og økt sikkerhet 

Rapporten er utarbeidet på bakgrunn av en kartlegging Direktoratet for e-helse har gjort, som viste at standardisert terminologi brukes i relativt liten grad innen sykepleiepraksis i Norge i dag. Ustrukturert fritekst er den vanligste metoden for dokumentasjon i hele helse- og omsorgssektoren, noe som gjør det mer krevende å få oversikt over pasientens behov, utarbeide planer og gi helsehjelp.

Videre arbeid

Den anbefalte løsningen skal utredes videre for avklaring av flere forhold, blant annet for å avgjøre hvordan koblingen mellom de to terminologiene skal utformes. Valgte terminologier og en kombinasjonsløsning må forvaltes og tilpasses nasjonale behov og forhold. De ressursmessige konsekvensene av en nasjonal forvaltning er foreløpig ikke vurdert og må tas hensyn til i det videre arbeidet.