Logo for print

​Programmet leverer nå sin anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om teknisk utviklingsretning for helsedataforvaltningen i Norge de neste årene. 

Konsept sju

Anbefalingen landet på det såkalte konsept sju som betyr at plattformen skal gjennomføres med beslutningspunkter underveis, der løsninger som forventes å gi gevinst på kort sikt utvikles først. Rapporten Konseptvalgutredning for helseanalyseplattformen (PDF) konkluderer med at dette er det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme konseptet og det som gir best personvern. 

Verdens beste helsedata

- Helsedata er en ressurs som kan redde liv. Og norske helsedata er verdens beste. Men det trengs bedre tilgang til dem for å gi oss bedre behandling. Retningen vi nå anbefaler vil gi verdi for brukerne underveis og legger til rette for en felles løsning som gir økt kvalitet for hele helse-Norge, sier direktør Christine Bergland i Direktoratet for e-helse som leder gjennomføringen av Helsedataprogrammet. 

Anbefalingen er basert på analyse av samfunnsøkonomi, risiko og sårbarhet samt vurdering av personvernkonsekvenser. Dette er beskrevet i rapporten som også inneholder grundige vurderinger av de tre andre alternative konsept.   

Samarbeid

- Arbeidet er godt i gang, men dette er et langsiktig arbeid som vil ta tid og skje trinnvis. Vi skal sørge for leveranser i samarbeid med leverandørmarkedet. For å kunne utnytte godene i norske helsedata må hele helsesektoren samarbeide om dette, særlig registermiljøene, sier Bergland. Hun legger til at det er stor forventning til denne plattformen fra mange brukergrupper.    

Programmet har seks brukergrupper som også er representert i ulike arbeidsgrupper; forskere, helseregistre, myndigheter, innbyggere, helsepersonell og næringslivet.  

Realisering av konsept 7 innebærer 

  •  etablering av nasjonale digitale tjenester for alle brukergrupper 
  • utvikling av en felles analyseinfrastruktur, innbyggertjenester og dataplattform der data fra helseregistre, kvalitetsregistre, biobanker, befolkningsbaserte helseundersøkelser og SSB kan tilgjengeliggjøres for bruk på en sikker måte
  • at innbyggerne gis stor grad av kontroll og medvirkning i løsningen, ved at for eksempel digitale innbyggertjenester, personverninnstillinger og sporing av bruk er integrert i løsningen. 
  •  tilrettelegging for et offentlig og kommersielt økosystem for analysetjenester for å muliggjøre et rikere og rimeligere tjenestetilbud
  • at dagens registerorganisasjoner og funksjoner innen dataforvaltning, innrapportering, kurasjon og kvalitetsforbedring videreføres og forsterkes