Logo for print

NHN`s oppdrag er å levere og videreutvikle hensiktsmessig, pålitelig og sikker nasjonal IKT-infrastruktur for effektiv samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren.

Gjennom helsenettet kan medlemmene trygt kommunisere og utveksle personopplysninger og pasientinformasjon i tråd med gjeldende lover og retningslinjer.

Oppdragsbrev

I oppdragsbrevet fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)står blant annet følgende:
Norsk Helsenett SF skal bidra til forenkling, effektivisering og kvalitetssikring av elektroniske tjenester til beste for pasienter og befolkningen for øvrig. Norsk Helsenett skal kjenne brukernes og sektorens behov, og gjennom dialog sikre at aktørene i helse- og omsorgssektoren tas med i arbeidet med planlegging og drift av statsforetakets oppgaver.

Kunder og aktiviteter

Kunder av Norsk Helsenett omfatter offentlig og privat spesialisthelsetjeneste, nesten alle legekontor, over 700 tannleger, alle norske kommuner, alle apotek og de fleste av landets laboratorier og røntgeninstitutt. I tillegg til dette har NHN avtaler med en rekke tredjepartsleverandører av tjenester i helsenettet.

Norsk Helsenetts aktiviteter finansieres gjennom medlemsavgift for tilknytning til helsenettet, statlige bevilgninger til drift av nasjonale tjenester og ulike øremerkede prosjekter, samt direkte tjenestekjøp. NHN har hovedkontor i Trondheim og avdelingskontor i Tromsø og Oslo.

Elektronisk meldingsutveksling

Norsk Helsenett skal bistå aktørene i forbindelse med utbredelsen av elektroniske meldinger og ha et nasjonalt ansvar for forvaltningen av slike meldinger.

Informasjonssikkerhet

Norsk Helsenett skal sørge for en sikker IKT-infrastruktur for effektiv elektronisk samhandling mellom alle aktører i helse- og omsorgssektoren. I tillegg til dette har Norsk Helsenett ansvaret for driften av HelseCSIRT, sektorens kompetansesenter for informasjonssikkerhet.

IKT-infrastruktur og drift av nasjonale tjenester

Norsk Helsenett skal legge til rette for, og være en pådriver for, sikker og kostnadseffektiv samhandling gjennom å bidra i det nasjonale arbeidet med å utvikle fremtidsrettede digitale tjenester.

Nasjonal kjernejournal, helsenorge.no, Personlig helsearkiv, Helseadministrative registre (Adresseregisteret, Legestillingsregisteret, Helsepersonellregisteret, Register for Enheter i Spesialisthelsetjenesten), Personregisteret, Pasientreiser og medisinske kvalitetsregister er blant tjenestene Norsk Helsenett drifter for sektoren.

Norsk Helsenett har også ansvaret for nasjonalt testsenter for testing av funksjonalitet i de elektroniske pasientjournalsystemene for hele helse- og omsorgssektoren.

DØGNBEMANNET BRUKERSTØTTE

Medlemmer i helsenettet kan fritt benytte Norsk Helsenetts døgnbemannede brukerstøtte på telefon 02017 eller via e-post kundesenter@nhn.no.

 

Sist oppdatert: 1. november 2015

​Fant du det du lette etter?​