Logo for print

Prosjektet er en del av det nasjonale velferdsteknologiprogrammet og skal spesifisere, teste ut og bidra til realiseringen av en nasjonal referansearkitektur for velferdsteknologi.

​Prosjektet er per 1. desember 2015 i planleggingsfasen med gradvis overgang til gjennomføring i et antall utprøvingsprosjekter.

Bakgrunn og behov

Arkitektur- og infrastrukturprosjektet skal

 • Bidra til å realisere en arkitektur som skal dekke behovene for innsamling, lagring og tilgjengeliggjøring av data samlet inn fra velferdsteknologiske løsninger.

 • Sikre tilgang til de innsamlede dataene for de aktørene som er involvert i det totale tjenesteforløpet

 • Brukeren selv, pårørende, de ulike aktørene innen helse- og omsorgstjenestene og leverandørene

Forventede gevinster

Referansearkitekturen skal bidra til at velferdsteknologi integreres i helse- og omsorgstjenestene:

  • Kvaliteten i tjenestene opprettholdes eller økes tjeneste

  • Bedre ressursutnyttelse

  • Møte utfordringen med mangel på helsepersonell

  • Økt tjenesteinnovasjon i norske kommuner og helseforetak

  • Enklere datautveksling mellom systemer på velferdsteknologiområdet

  • Mer fremtidsrettede innkjøp av velferdsteknologi

 Tidsplan, leveranser og milepæler

I 2015 er det utviklet en første versjon av referansearkitekturen som konsept og et forslag til plan for realisering.

I 2016 skal de spesifikasjoner som kommer ut av dette konseptet, utprøves på et begrenset antall velferdsteknologiområder, gjennom nasjonalt finansierte pilotprosjekter.

Prosjektet skal også beskrive et rammeverk for mobile løsninger inn mot referansearkitekturen.

I tillegg vil prosjektet ta ansvar for å beskrive en responssenterløsning med kravspesifikasjon for norske kommuner som skal anskaffe slike løsninger fremover.

Berørte aktører

Norske kommuner
Norske leverandører av velferdsteknologi
Deler av spesialisthelsetjenesten

Organisering av prosjektet

Prosjektet er organisert under nasjonalt program for velferdsteknologi. Prosjektet rapporterer direkte til programleder for dette programmet og er underlagt de styrende organer for programmet.


skriv ut del på facebook del på twitter del på linkedin