Logo for print

Direktoratet for e-helse ønsker å etablere mer enhetlig forskrivningsstøtte, understøtte videre utbredelse av e-resept og bidra til økt kvalitet i e-resept.

​Sentral forskrivningsmodul (SFM) vil være et meget nyttig verktøy for å sikre kvalitet i forskrivning og høy pasientsikkerhet.

Målsettingen er å gi brukere av e-resept en integrert og moderne løsning som driftes sentralt av nasjonal tjenesteleverandør. Løsningen skal gi et enhetlig grensesnitt. Den skal være fleksibel og designet for at endringer i forskrivningsfunksjonalitet skal kunne gjøres enkelt i framtiden.

Bakgrunn og behov

Produktstrategien for e-resept ble godkjent våren 2017. Fokusområde 2 i produktstrategien handler om å «ta ut potensiale i e-reseptløsningen». Dette området peker på et stort behov for å vurdere nye virkemidler for å oppnå målene Direktoratet for e-helse har satt for legemiddelområdet. Dette er i samsvar med den nasjonale e-helsestrategiens fokus på digitalisering av arbeidsprosesser, og innsatsområde 2.3; «Dele oppdatert legemiddelinformasjon i hele pasientforløpet».

Et premiss for å lykkes med innsatsområde 2.3 er å sluttføre allerede påbegynte tiltak før man bygger videre. I mars 2017 ble det derfor besluttet å utrede muligheten for å etablere en nasjonal forskrivningskomponent (NFK), som et virkemiddel for å oppnå målene for legemiddelområdet. Formålet med løsningen skulle være å sikre økt kvalitet i pasienters legemiddelinformasjon, utbredelse av e-resept, og understøtte effektiv forvaltning (inkludert endringshåndtering) i e-resept.

Det ble gjennomført en konseptutredning i perioden mars til september 2017. Denne er beskrevet i rapporten «Nasjonal Forskrivningskomponent - konseptutredning». I tillegg til å beskrive nullalternativet ble det utredet fem mulige konsepter for å oppnå ønsket effekt. Konseptet K5 Sentral forskrivningsmodul (SFM) ble anbefalt i rapporten. I september ble det vedtatt at planfasen for dette konseptet kunne starte opp.

Alle leverandører som skal kommunisere med Reseptformidleren (RF) kan bruke den sentrale forskrivningsmodulen.

Integrasjon kan være forskjellig hos den enkelte leverandør, det kan være bruk av forskrivningsmodulens ferdige integrerte brukergrensesnitt eller integrasjon mot egenutviklet brukergrensesnitt.

Forventede gevinster

Prosjektet vil gi gevinst innenfor følgende områder:

  1. Økt utbredelse av e-resept
  2. Øke kvalitet i e-reseptkjeden
  3. Øke brukervennlighet for aktører i samhandlingskjeden
  4. Effektiv endringstakt for ny funksjonalitet
  5. Kostnadseffektiv forvaltning
  6. Effektivt bytte av EPJ leverandør
  7. Pasientsikkerhet og personvern ivaretas
  8. Understøtte innovasjon

Tidsplan, leveranser og milepæler

Det ble i 2017 gjennomført en konsept- og planleggingsfase. I februar 2018 ble det besluttet å gå videre til gjennomføring.

Det arbeides nå med spesifikasjon, design og utvikling av Sentral Forskrivningsmodul. Det planlegges å ferdigstille en PoC (Proof of Concepts) høsten 2018, og det vil også være mulighet for leverandører å starte arbeidet med integrasjon fra høsten 2018.

Første versjon vil ferdigstilles medio 2019, og det er planlagt med utprøving fra høsten 2019.

Leverandørmøter

Prosjektet Sentral forskrivningsmodul arrangerer jevnlige orienteringsmøter for EPJ-leverandører, hvor vi deler relevant informasjon og status fra prosjektet.

Ved spørsmål eller ønske om å delta, ta kontakt med prosjektleder Jorunn Kaasin Mosbergvik på Jorunn.Kaasin.Mosbergvik@ehelse.no.

Berørte aktører

Hovedaktørene er EPJ-leverandører som ønsker å tilby e-resept, og øvrige virksomheter og helsepersonell i e-reseptkjeden.

​Fant du det du lette etter?​