Logo for print

Prosjektet skal etablere et robust mobilt samband for tilkobling til Helsenett i de prehospitale tjenestene.

​Bakgrunn og behov

I tråd med det økende omfanget av mobile tjenester, skapes det et behov for et sikrere og mer robust mobilt samband. I helsesektoren ser vi det dette gjennom et stadig større behov for oppkobling av mobile enheter, med tilhørende tjenester, opp mot helsenettet.  Dette prosjektet retter seg primært mot å støtte dagens og fremtidens behov for robust mobil kommunikasjon i de prehospitale tjenestene og andre mobile helsetjenester som jordmødre, hjemmesykepleier, blodbuss med mer.

I dag går mobil kommunikasjon i all hovedsak via Telenor`s mobilnett og deres løsning for «Mobile Data Access».

 

Løsningen gir ingen form for redundans og er til enhver tid ikke mer robust enn hva Telenor`s mobile dekning gir.

I dag dekkes behovet for eksempel i en ambulanse ved at 2-3 ulike enheter i bilen er utstyrt med hvert sitt SIM-kort, uten mulighet for å dele på mobil tilkobling. I den fremtidige løsningen ser man for seg en løsning hvor enhetene i bilen kobler seg opp mot en kommunikasjonsenhet som gir robust og sikker kommunikasjon.

 

Prosjektet har gjennomført en konseptfase hvor det er utredet to alternative konsepter for videreføring:

 • Infrastrukturkonseptet – Løsning med en ruter som takler flere ulike mobile nettverk, og som kan benytte seg av satellitt og/eller nødnett ved behov. Dette er et konsept hvor det allerede finnes aktuelle løsninger i markedet.

 • Arkitekturkonseptet -  Løsning hvor det er vurdert hvordan relativt rimelige og standardiserte komponenter, satt sammen i en god arkitektur, kan gi en god og robust dekning. Prosjektet er etter avsluttet konseptfase ikke kjent med at en lignende løsning tilbys i markedet i dag.

Det kan også være aktuelt med en løsning hvor de to konseptene kombineres.

For planfasen av prosjektet er det planlagt med følgende aktiviteter / leveranser:

 • Det skal gjennomføres flere aktiviteter mot markedet, blant annet i form av en leverandørkonferanse og fagsamlinger / workshops. Dette for å avklare hva markedet har å tilby i forhold til de valgte konseptene.

 • Utarbeidelse av kravspesifikasjoner for løsninger som følger de valgte konseptene. Dette er avhengig av tett dialog med foretak og leverandørmarkedet.

 • Det skal utredes modeller for anskaffelse av løsninger som følger de skisserte konsepter. I tilfeller hvor markedet ikke kan levere skisserte løsninger, skal modell for et samarbeid for utvikling av aktuelle løsninger vurderes.

 • Det skal lages konsept(-er) for drift og forvaltning av aktuelle løsninger.

 • Det skal lages en prosjektbegrunnelse (Business Case) hvor gevinstene ved å innføre Robust Mobilt Helsenett utredes.

I sum skal dette gi det nødvendige underlag for beslutning om prosjektet kan gå videre til gjennomføringsfasen.

Forventede gevinster

På et overordnet nivå vil gevinstene ved en gjennomføring av prosjektet være knyttet opp mot:

 • En felles nasjonal tjeneste med robust mobilt tilknytning mot helsenettet

 • En felles løsning som er skalerbar og som kan videreutvikles i en felles basis for Helse-Norge etter hvert som ny mobil teknologi og infrastruktur blir tilgjengelig i markedet

 • Helseregionene bidrar i fellesskap til utarbeidelse av kravene som settes til løsningen. Noe som vil bidra til standardisering mellom regionene i valgte løsninger

 • Bedre forståelse for de utfordringene som er knyttet til robuste mobile tjenester på et nasjonalt nivå

 • «Stordriftsfordeler» gjennom felles avtale for anskaffelse og drift av løsning

De kvalitetsmessige gevinstene i den «operative hverdagen» hvor et robust mobilt helsenett vil være en sentral premissgiver kan blant annet være:

 • Bedre forberedelser for leger; de vil kunne benytte reisetiden på å oppdatere seg best mulig om skade/sykdom og pasient

 • Samme tilgang til informasjon for ambulansearbeidere, som for helsepersonell, på sykehus

 • Bedre beslutningsstøtte for ambulansearbeidere

 • Tilrettelegge for felles situasjonsforståelse ved at aktørene har tilgang til samme informasjon

 • Bedre pasientsikkerhet i den prehospitale tjenesten

 • Tilrettelegge for kontinuitet i diagnostikk, overvåking, behandling og dokumentasjon langs pasientforløp, fra nødmeldingsfase til sykehus.

 • Bidra til færre, tapte pasientjournaler

 • Tilrettelegge for redusert tid og kost til skanning av papirjournal og annet etterarbeid, inkl. det å få økt kvaliteten av informasjonen som blir importert

 • Åpne for bruk av tjenester som krever raskere og mer stabil overføring av data, som for eksempel overføring av video

Noen av de skisserte gevinstene baserer seg på løsninger som ennå ikke er implementert i de prehospitale tjenestene, som for eksempel «Prehospital EPJ».

Planfasen vil også levere en prosjektbegrunnelse (Business Case) med estimater på de økonomiske gevinstene ved å innføre et mer robust mobilt helsenett.

Tidsplan, leveranser og milepæler

Planfasen av «Robust Mobilt Helsenett» er planlagt gjennomført i perioden okt-2016 til apr-2017.  Vedlagte oversikt illustrerer aktiviteter og leveranser for planfasen.

 

 

De mest sentrale milepælene:

BeskrivelseTidsrom
Leverandørkonferanse gjennomførtJanuar 2017
Kravspesifikasjoner godkjent av prosjektstyreMars/April 2017
Konsepter for anskaffelse godkjent av prosjektstyreMars/April 2017
Modell for drift og forvaltning av løsning godkjent av prosjektstyreMars/April 2017
Prosjektbegrunnelse godkjent av prosjektstyreMars/April 2017
Overordnet plan for «Gjennomføringsfasen av prosjektet» er godkjent av prosjektstyret Mars/April 2017

 

Datoene for de overordnede milepælene 2-6 er foreløpige og ikke behandlet i prosjektstyret.

Berørte aktører

De aktørene som direkte berøres av prosjektet:

 • Nasjonal IKT

 • De regionale helseforetakene

 • Norsk Helsenett

 • Helseforetakene Driftsorganisasjon (HDO)

 • Luftambulansetjenesten

 • Direktoratet for E-helse

 • Sykehusinnkjøp HF

Aktører som mer indirekte vil/kan ha et grensesnitt mot prosjektet:

 • Velferdsteknologi i kommunene

 • Nødetatene

 • Forsvaret

Organisering av prosjektet:

Prosjektet vil drives av en sentral prosjektorganisasjon. Det er denne som er ansvarlig for utarbeiding av prosjektets leveranser i planfasen. For å bistå den sentrale prosjektorganisasjonen etableres det en utvidet prosjektgruppe, som består av deltakere fra helseregionene, luftambulansetjenesten og HDO. Det er viktig med bred involvering for å få konsensus om prosjektets leveranser.

Den sentrale prosjektorganisasjonen rapporterer til prosjektstyret via prosjektleder. Prosjektstyret ledes av klinikksjef Jon H. Mathisen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  

Styringsmodell/informasjonsflyt:

 

For ytterligere informasjon rundt organisering og andre aspekter ved prosjektet (nasjonalikt.no)

 

 

​Fant du det du lette etter?​